Miliony złotych na rozwój obszarów wiejskich

W ramach działania rewitalizacja obszarów wiejskich Zarząd Województwa Lubelskiego w styczniu br. dokonał wyboru wniosków  o dofinansowanie projektów. W ramach konkursu zgłoszonych zostało 89 wniosków o dofinansowanie projektu. Podpisano 52 umowy z 48 wnioskodawcami (w tym gm. Krzywda – 3 projekty, gm. Wilkołaz – 2, gm. Wysokie – 2).  Umowy o dofinansowanie projektów podpisało 43 gminy i 5 przedsiębiorców. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 142,5 mln zł,
w tym ze środków UE – 129,8 mln zł

Jak informuje Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach konkursu wsparcie otrzymały projekty polegające m.in. na przebudowie zdegradowanych budynków i nadaniu im nowych funkcji społecznych, gospodarczych lub kulturalnych, np. biblioteki, świetlice wiejskie, dom pracy twórczej, centra aktywności społecznej, centrum hotelowo-konferencyjne,

Środki otrzymały też projekty zakładające uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych, np. targowisk, parków czy placów zabaw oraz tworzące strefy bezpieczeństwa i zapobiegające przestępczości, szczególnie w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. 

O środki w ramach tego konkursu mogły ubiegać się gminy, a także: organizacje pozarządowe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.