WIELKI SUKCES BIALSKIEGO „KATOLIKA”

chemia, fizyka i geografia) i językowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przez gimnazjalistów, z którymi rozmawialiśmy jeszcze w kwietniu, egzamin był oceniany, jako stosunkowo nietrudny, a najwięcej kłopotów sprawiła część przyrodnicza. Wyniki średnie wyrażone w procentach kształtowały się następująco. Język polski – tu w skali kraju osiągnięto wynik 65 %, nieco lepiej kształtowały się wyniki w województwie lubelskim i powiecie grodzkim bialskim, na poziomie 67%. Podobnie kształtowały się wyniki z historii i wos w kraju i województwie 61% . Wynik krajowy w matematyce, zarówno na przestrzeni kraju jak i województwa lubelskiego, to 47%. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku egzaminu z części przyrodniczej. W skali kraju i województwa wynik był taki sam – 50% . Nowością od tego roku były wyniki z części językowej, które od teraz mają wpływ na wynik końcowy gimnazjalistów. Taki egzamin był co prawda przeprowadzany już w poprzednim roku, ale wówczas miał tylko charakter informacyjny, bez wpływu na rekrutacje do liceum. W przypadku naszego województwa, jak i regionu, można dokonać analizy wyników tylko w odniesieniu do języka angielskiego i rosyjskiego, w przypadku pozostałych języków obcych bowiem wyniki nie są reprezentatywne z powodu zbyt małej liczby zdający egzamin gimnazjalny. I tak z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynik ogólnopolski, to 63%, zaś wynik wojewódzki – 62 %. Niższe wyniki zanotowano w części rozszerzonej języka angielskiego – w skali kraju, to 46%, w skali województwa 44 %. Podobne zależności nastąpiły w przypadku języka rosyjskiego. W wersji rozszerzonej wynik w kraju to 38%, w województwie zaś 34%. Konkludując wyniki w województwie lubelskim kształtowały się podobnie do tych, jak w reszcie kraju. Na tym tle in plus wybiło się kilka gimnazjów w naszym regionie, w tym zdecydowanie najmocniej Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, w którym osiągnięto najlepsze wyniki na południowym Podlasiu i dziewiąty wynik pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego w skali całego województwa lubelskiego. Wyniki w popularnym „katoliku” przedstawiają się następująco: język polski 83% (w Polsce 65%), historia i wos 83% (Polska 61%), matematyka 75% (Polska 47%), przedmioty przyrodnicze 66% (Polska 50%), język angielski poziom podstawowy 86% (Polska 63 %), język angielski poziom rozszerzony 79% (Polska 46% różnica, aż o 33%!), język rosyjski poziom podstawowy 98% (Polska 65% różnica również 33%), język rosyjski rozszerzony 69% (Polska 38%). W 9- stopniowej skali staninowej używanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w której oprócz wyników procentowych uwzględnia się również stopień trudności, prawie wszystkie wyniki katolickiego gimnazjum z Białej Podlaskiej, to poziom 9, czyli najwyższy. Tym samym szkoła znalazła się wśród elitarnego 4% najlepszych szkół w Polsce.