Dotacje na remonty dróg

Jakie odcinki zostaną w najbliższym czasie wybudowane lub wyremontowane? W przypadku dróg powiatowych będą to: oznaczona numerem 1136L, czyli w Terespolu odcinek ul. Wojska Polskiego – od ul. Przelotowej do skrzyżowania z dr. woj. 698, o długości 0,9674 km oraz numer 1137L, czyli w Terespolu odcinek ul.

Wojska Polskiego – od ul. Okrężnej do ul. 3 Maja, o długości 0,470 km. Łączna długość przybudowywanych odcinków wynosi 1,437 km. Nastąpi tam m.in.: wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni w technologii mas bitumicznych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych w celu odwodnienia jezdni, utwardzenie oraz remont istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego, remont istniejącej zatoki autobusowej, plantowanie zieleńców, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wartość zadania to 1,196 mln zł, w tym otrzymana dotacja wyniesie 598 tys. zł. Udział partnera (miasto Terespol) to 300 tys. zł, zaś udział własny powiatu – 298 tys. zł.

Jeśli chodzi o miasto Terespol, to otrzymało ono wsparcie na przebudowę ulicy Asnyka i Prusa. Na remont odcinka o długości 1,060 km dotacja wyniesie 336 tys. zł, zaś wkład własny 336 tys. zł. Gmina Terespol zrealizuje ze wsparciem budżetowym skomunikowanie z krajowym systemem transportowym terenu Wolnego Obszaru Celnego, przez połączenie WOC z drogą krajową nr 2 w Małaszewiczach Małych. Na budowę i przebudowę dróg o długości prawie 2,188 km dotacja wyniesie 1,467 mln zł, a wkład własny gminy – 1,467 mln zł.

Gmina Kodeń na zadanie: budowa drogi gminnej Nr 101010L (ul. Polna) w Kodniu na odcinku o długości 2869 m otrzymała dotację 3 mln zł, przy wkładzie własnym 5,211 mln zł.

Gmina Janów Podlaski będzie realizować zadania: budowa drogi gminnej nr 100115L (ul. Wiejska) w Janowie Podlaskim oraz budowa drogi gminnej nr 100071L w Starym Pawłowie. Na inwestycję o długości 1,573 km dotacja wyniesie 2,041 mln zł, a wkład własny 2,041 mln zł. Gmina Rokitno zajmie się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Pratulinie poprzez budowę drogi gminnej nr 100219L wraz z chodnikiem i parkingiem.

Prace obejmą 0,658 km; dotacja wyniesie 402 tys. zł, a wkład własny 402 tys. zł. Wszystkie umowy podpisano w ramach dotacji celowej budżetu państwa w 2015 roku na zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Łączna suma dotacji, jaką rząd przyznał województwu lubelskiemu na 2015 rok to blisko 75 mln złotych na ponad 174 kilometry dróg. Pomoc fi nansowa w ramach NPPDL zostanie w tym roku udzielona na 55 projekty drogowe.