Gratulacje z całego świata i owacja na stojąco. To była kadencja sukcesów!

W amerykańskim Denver zakończyła się doroczna konferencja Światowej Rady Unii Kredytowych, na czele której od 2013 roku stał Grzegorz Bierecki, twórca polskich SKOK-ów.

Czas, w którym senator Bierecki pełnił obowiązki przewodniczącego WOCCU, cechował błyskawiczny rozwój spółdzielczych instytucji fi nansowych na całym świecie. Do Światowej Rady przyłączyło się ponad 1000 kas, zbudowanych w Europie, obu Amerykach, Azji i Afryce. Obecnie 57 tysięcy unii kredytowych, których polskim odpowiednikiem są SKOK-i służy pomocą 217 milionom osób, zamieszkującym w 105 krajach świata.

Brian Branch, dyrektor generalny WOCCU, podkreślał, że dzięki dynamicznemu rozwojowi spółdzielczych instytucji finansowych w ostatnich latach, będzie można zrealizować ambitny cel, jaki stawiają sobie liderzy WOCCU: 260 milionów członków w 2020 roku.

Unie kredytowe alternatywą dla instytucji komercyjnych W wielokrotnie przerywanym oklaskami przemówieniu Grzegorz Bierecki mówił z dumą o wielkim sukcesie unii kredytowych, odnotowywanym niemal pod każdą szerokością geografi czną. – Unie kredytowe nie proszą o przywileje, ale o zrozumienie, o uczciwe regulacje prawne i zdrowe otoczenie biznesowe. Chcemy, żeby specyfi ka unii kredytowych była brana pod uwagę podczas pisania prawa, regulowania rynku, kształtowania polityki wobec tego sektora rynku fi nansowego – dodawał przewodniczący WOCCU.

Grzegorz Bierecki zwrócił uwagę na stabilizujący wpływ unii kredytowych na gospodarkę. Podkreślał, że spółdzielcze instytucje są realną alternatywą dla dominującego, komercyjnego modelu prowadzenia działalności na rynku fi – nansowym. Model ten to banki, gdzie najważniejsze są oczekiwania zewnętrznych inwestorów, a nie klientów. Zaapelował również o wsparcie dla spółdzielczych instytucji fi nansowych na poziomie globalnym.

– Powinny być one wspierane, ponieważ stabilizują rynki fi nansowe, wspomagają aktywność biznesową oraz odgrywają niezwykle istotną rolę społeczną: zapewniają finansowe bezpieczeństwo setkom milionów ludzi w krajach o zróżnicowanym stopniu rozwoju – mówił Bierecki.

3000 delegatów unii kredytowych, przybyłych na konferencję w Denver, zgotowało ustępującemu przewodniczącemu owację na stojąco.

Polskie SKOK-i wzorem dla świata Dzięki doświadczeniom zdobytym w ciągu ostatnich dwóch dekad polskie SKOK-i stały się wzorem dla świata. Działacze polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych pomagali tworzyć i rozwijać unie kredytowe w wielu krajach, m.in. w Rumunii, Mołdawii, Macedonii, na Litwie i Ukrainie.

Doceniła to Światowa Rada Unii Kredytowych, powierzając w 2013 roku Grzegorzowi Biereckiemu, twórcy SKOK-ów, funkcję swego przewodniczącego. A i teraz WOCCU chce wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie. Jako „past chairman” wciąż będzie służył doradztwem i konsultacjami kasom z całego świata. Red.