Tornister z problemami

Edukacja kosztuje – wiadomo, ale koszty jakie w tym roku muszą ponieść rodzice na podręczniki i przybory szkolne dla swoich pociech, by mogły uczyć się w „darmowej” szkole publicznej, są szokujące. Szacuje się, że średni koszt wyprawki szkolnej w tym roku może sięgać nawet 700 złotych. To ponad połowa minimalnego wynagrodzenia w Polsce!

Dla mieszkańców Południowego Podlasia konieczność poniesienia takich wydatków jest szczególnie dotkliwa, bo największe wydatki planują mieszkańcy wsi. Kwota, którą zamierzają przeznaczyć na wyprawienie dziecka do szkoły, wynosi średnio 781 zł. To aż o 15 proc. więcej niż krajowa średnia. Średnia dla mieszkańców małych miast wynosi 593 zł.

Pieniądze na wyprawkę

Na szczęście można liczyć na pomoc finansową w ramach rządowych programów refundacji kosztów „Wyprawka szkolna 2015” w roku szkolnym 2015/2016, ale trzeba się śpieszyć ze składaniem wniosków. Do piątku 4 września szkoły przyjmują wnioski o dofinansowanie m.in. zakupu podręczników, a mogą je składać rodzice (lub opiekunowi prawni lub rodzice zastępczy) lub nauczyciele lub pracownicy socjalni.

W roku szkolnym 2015/2016 do otrzymania pomocy są uprawnieni uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto oraz uczniowie rozpoczynający naukę w klasie IV technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto oraz bez względu na dochód uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o stypendium

Zwyczajowo w pierwszej połowie września będą przyjmowane wnioski o stypendia i pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów. W piątek 28 sierpnia uchwałę o takiej pomocy na swoim posiedzeniu będzie głosowała Rada Miasta Biała Podlaska. Zapewne w najbliższych dniach uczynią to także Rady Gmin Południowego Podlasia.

Takie wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski można już składać w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, w nieprzekraczalnym terminie 15 września.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os.

Stypendium może być przeznaczone na zakup podręczników lub pomocy szkolnych. W tym roku, jak informuje Urząd Gminy Radzyń Podlaski, podstawą rozliczeń są faktury za zakup podręczników wystawione od lipca 2015 r., faktury za pozostałe materiały szkolne (od lipca 2015 r.) oraz faktury za abonament internetowy – wystawione od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Sprawdź, ile waży plecak

Na koniec ciężkich szkolnych informacji prośba do rodziców: zanim wasze dziecko pójdzie do szkoły zadbajcie o to, by nie nosiło za dużo. Z badań, jakie przeprowadziła Fundacja Rosa wśród dzieci w wieku 6–10 lat (klasy 0-III) ze szkół na Dolnym Śląsku wynika, że co drugi z najmłodszych uczniów ma za ciężki tornister – jego waga przekracza jedną dziesiątą wagi dziecka! Dzieci noszą wiele zbędnych rzeczy, np. kilka piórników, ciężkie termosy, a nawet zabawki, którymi chcą pochwalić się przed rówieśnikami.