Radzyńskie inwestycje

Realizacja 26 inwestycji miejskich, które miały być ukończone bądź rozpoczęte w 2016 roku przebiega zgodnie z planem.

Ciągi komunikacyjne i kanalizacja

Do końca sierpnia br. odebranych zostało ponad 755 m2 chodników na ulicach: Powstania Styczniowego, Baczyńskiego, Matejki, Truskawkowej i Wybickiego.

Nową nawierzchnię zyskało dojście do Gimnazjum nr 2 od ul. Sitkowskiego, co postulowali rodzice uczniów, działka przy ul. Warszawskiej oraz wybudowana została zatoka postojowa przy ul. Wyszyńskiego, w pobliżu Sanktuarium MBNP.

W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Płudzińskiej. – W tym roku przeprowadzone zostaną także prace na fragmencie ul. Nadwitnie – zapowiada burmistrz Jerzy Rębek, dodając że priorytetami inwestycji drogowych – poza utwardzeniem nawierzchni – są uregulowanie stanu prawnego i wykup gruntów. W tym roku wykupiony zostanie Lendzinek I i II oraz łącznik ul. Bohaterów z ul. Truskawkową.

Wśród realizowanych w bieżącym roku inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej, która ukończona zostanie jeszcze w październiku i przygotowywana jest dokumentacja do budowy kanalizacji ul. Budowlanych i Brzostówieckiej.

Rewaloryzacja Pałacu Potockich

Cztery inwestycje prowadzone przez Miasto w 2016 r. dotyczą Pałacu Potockich: konserwacja rzeźb Redlera, rewaloryzacja parku, Pałacu oraz monitoring zabytku.

Konserwacja rzeźb: kamiennych kompozycji wieży bramnej wschodniej i skrzydła wschodniego, oraz zwieńczenia galerii skrzydła zachodniego i alkierza zachodniego zakończy się w październiku br.

Wniosek aplikacyjnym o dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego parku w zespole parkowo – pałacowym: odtworzenie reprezentacyjnego salonu ogrodowego z wykonaniem alei parkowych, oświetlenia, małej architektury i monitoringu, wraz z likwidacją infrastruktury kolidującej został złożony w styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, a zakończenie całego projektu przewidziano na koniec 2018 r.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie rewaloryzacji Pałacu, obejmującej roboty budowlane, renowacyjne, restauratorskie i konserwatorski korpusu głównego (elewacja południowa), dwóch alkierzy, skrzydła zachodniego oraz wieży bramnej skrzydła wschodniego został złożony w lipcu br. Miasto posiada dokumentację projektową tych prac, wykonaną w latach ubiegłych. Zakończenie powyższych prac przewidziano na 30 wrzesień 2019 r.

Monitoring obiektu – zamontowanie 3 kamer – na finiszu. Pole obserwacji jednej obejmuje dziedziniec pałacowy, drugiej – wschodnie otoczenie pałacu, trzeciej zaś – północne otoczenie pałacu.

Mieszkania socjalne, sale gimnastyczne, solary…

Od początku roku trwają prace związane z budową nowych mieszkań socjalnych, które powstaną w zaadoptowanym do tego celu budynku biurowym. Wykonana została dokumentacja projektowa oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z planem przebiegają również prace nad budową sal gimnastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i fi lii SP nr 2. Przetarg na opracowane dokumentacji ogłoszono 22 czerwca br. Umowy na wykonanie podpisano miesiąc później. Sale mają być gotowe do 1 listopada br. Obecnie trwają prace projektowe.

W ramach inwestycji miejskich na nieruchomościach mieszkańców Radzynia zamontowanych zostanie 381 instalacji solarnych i 78 instalacji fotowoltaicznych.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu br. Obecnie jest on sprawdzany pod względem formalnym.

W roku bieżącym otwarte zostało ponadto targowisko żywych zwierząt przy ul. Brzostówieckiej, zakupiono oprogramowanie dla Wydziału Finansowego do prowadzenia kont indywidualnych podatników, wykonano również przebudowę monitoringu na ścieżce rowerowej, doposażono również maszynę do zamiatania i odśnieżania miasta.