Pomoc dla rolników województwa lubelskiego

Rolnicy z województwa lubelskiego w gospodarstwach których powstały szkody w danej uprawie, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do lubelskiego oddziału ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą: 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych oraz 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Trafi ona tam, gdzie stwierdzono szkody w wysokości co najmniej 70 proc.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Dodatkowo kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.