Dobra zmiana na rzecz rodziny

Najlepszy program socjalny od lat – Rodzina 500 PLUS

Sztandarowy projekt PiS-u to bez wątpienia największy dotychczasowy sukces rządu. Rodziny z całej Polski w końcu otrzymały od państwa realne wsparcie. Do 31 października do urzędów wpłynęło 2,88 milionów wniosków o dołączenie do programu. Dotychczas w ramach 500+ wypłacono ponad 13 miliardów zł. Ten zastrzyk gotówki to potężne wsparcie dla domowych budżetów, ale także solidny impuls dla gospodarki.

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Program 500+ to nie jedyne finansowe wsparcie dla rodzin. Ustawa przygotowana przez minister Elżbietę Rafalską wprowadziła dwa dodatkowe świadczenia – dodatek wychowawczy oraz dodatek do na utrzymanie dziecka w placówce. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć też dzieci pozostające w pieczy zastępczej. Ich opiekunowie otrzymują od państwa dodatkowe 500 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko (do ukończenia 18 roku życia), umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych wyniosła 48,4 tys. osób. Łącznie z budżetu państwa wydano dotychczas. 166,6 mln zł.

Dobra praca to spokojna rodzina

Rząd Beaty Szydło i politycy Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Grzegorz Bierecki, doskonale rozumieją, że podstawą rozwoju polskich rodzin jest możliwość godnej i spokojnej pracy. Podniesiono płacę minimalną (od 2017 roku będzie ona wynosić 2 tys. zł) oraz wprowadzono minimalną stawkę godzinową w wys. 13 zł. Dodatkowo rząd zobowiązał pracodawców do zawierania umów z pracownikiem przed pierwszym dniem pracy. Pozwoli to ograniczyć wyzysk i nadużycia.

Dziadkowie mogą więcej

Cieszy, że przy trosce o najmłodsze pokolenia, rząd nie zapomina też o seniorach. Dzięki podwyższeniu najniższych emerytur i rent oraz korekcie mechanizmu waloryzacji świadczeń spokojniejszą przyszłość będą mieć także emeryci i renciści, także ci zrzeszeni w KRUS. Decyzją rządu o ponad 100 zł podniesiono wysokość najniższej emerytury i realnie zwiększono renty socjalne i z tytułu niezdolności do pracy. Z podwyżki skorzysta ponad 3 mln. osób. Minister Elżbieta Rafalska planuje również rozwój sieci placówek dziennego pobytu dla osób starszych. Do 2020 roku ma zostać uruchomionych ok. 650 klubów seniora, z których będzie mogło skorzystać ponad 50 tys. najstarszych.

Przywracanie godności

Na pomoc rządu mogą liczyć też najubożsi. Postanowiono wesprzeć 1,3 miliona najuboższych mieszkańców kwotą dodatkowych 300 milionów zł. na zakup jedzenia. Politykom PiS zależy, aby beneficjenci nie tylko otrzymali paczki żywnościowe, ale żeby artykuły spożywcze, które się w nich znajdą były wysokiej jakości. – Chodzi o to, żeby przywrócić tym ludziom godność i pokazać, że nie są gorsi od innych – mówi w rozmowie z „Tygodnikiem Podlaskim” jeden z urzędników.

Odpowiedzialność za najsłabszych

Jednym z kluczowych zadań, które wzięła na siebie obecna ekipa, jest realne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przede wszystkim rodziców niepełnosprawnych dzieci. O ponad 100 zł wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, a dodatkowo z pomocy będą mogli korzystać oboje z rodziców, jeśli któreś zostanie zmuszone do rezygnacji z pracy. Dotychczas świadczenie przysługiwało tylko jednemu z opiekunów. Dla rodzin w szczególnie ciężkiej sytuacji to wsparcie może wynieść nawet dodatkowe 1406 zł!

Osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Zyskają też sami niepełnosprawni. Nowe przepisy przewidują korzystniejsze zasady przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.