Nowa kopalnia węgla na Lubelszczyźnie. Co dalej z "Janem Karskim"?

O wystąpieniu prof. Jędryska poinfomował portal cire.pl. Wiceminister środowiska, będący zarazem głównym geologiem kraju, odniósł się do perspektyw przemysłu górniczego na Lubelszczyźnie. Prof. Jędrysek podkreślił, że Lubelskie Zagłębie Węglowe dysponuje ponad 11 bilionami ton węgla kamiennego, co stanowi blisko 20 procent polskich zasobów tego surowca. Pierwsze analizy możliwości wydobywczych dokonane zostały w 1964 roku, po kilku latach stworzono koncepcję eksploatacji złóż zaś w 1975 roku zapadła decyzja o budowie kopalni w Bogdance. Od 1964 do 1982 roku wykonano około 720 otworów wiertniczych. W omawianym przez portal cire.pl liście minister Orion-Jędrysek podkreśla, że prowadzone wówczas badania były pokrywane w całości przez Skarb Państwa.

„Począwszy od roku 2012 działalność rozpoznawczą w rejonie odkrytych już złóż rozpoczęła firma PD Co Sp. z o.o. Zgodnie z uzyskanymi koncesjami, Spółka zobowiązała się do wykonania łącznie 23 otworów wiertniczych. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych, przedsiębiorca dysponował danymi pochodzącymi z ponad 100 archiwalnych otworów wiertniczych zlokalizowanych w granicach udzielonych koncesji. Do chwili obecnej zrealizowanych zostało 8 otworów, a kolejnych 5 jest w trakcie wykonywania. W efekcie, zgodnie z warunkami koncesji, na chwilę obecną wykonano około 1/3 zaplanowanych prac” – czytamy w cire.pl Według prof. Jędryska przedsiębiorca sporządził dokumentację geologiczną złoża „Lublin”, zatwierdzoną w kwietniu 2015 r., ale „z merytorycznego punktu widzenia” nie wprowadzała ona żadnych nowych, istotnych informacji w stosunku do opracowań, które w przeszłości wykonało państwo.

„Co więcej, mimo wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji geologicznej, której sporządzenie jest głównym efektem wynikającym z udzielonych koncesji,  przedsiębiorca miesiąc później zwrócił się o przedłużenie czasu obowiązywania o kolejne 3 lata koncesji dotyczących tego samego obszaru, tym samym rezygnując w tamtym czasie z możliwości złożenia wniosku o udzielenie koncesji  na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża” – informuje portal cire.pl

– Stąd też, w zaistniałych okolicznościach wątpliwości organu (uwarunkowane wyłącznie działaniami inwestora) co do szans szybkiej budowy kopalni przez fi rmę PD Co Sp. z o.o. budzi nie tylko niezłożenie wniosku o udzielenie  koncesji wydobywczej, ale również wydłużenie czasu obowiązywania koncesji rozpoznawczych, przy istniejącym efekcie w postaci sporządzonej dokumentacji geologicznej złoża w kategorii rozpoznania C1 + C2, czyli upoważniającej do  złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Sytuacja taka winna mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz przy uwzględnieniu interesu Skarbu Państwa – napisał prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Główny geolog kraju odniósł się też do  głosów, że niektórzy samorządowcy z naszego województwa wspierają tylko jednego z czterech przedsiębiorców działających w regionie. Poza PD Co Sp. z o.o. na Lubelszczyźnie działa przecież Lubelski Węgiel, Polska Grupa Górnicza  oraz Global Mineral Prospects. Te fi rmy, zdaniem Jędryska, nie mogą liczyć na szczególne wsparcie władz lokalnych. Jędrysek dodał też, że proces wydawania koncesji na rozpoznawanie złóż węgla w LZW na rzecz PD Co Sp. z o.o. objęty jest postępowaniem prokuratorskim.