Rusza montaż instalacji solarnych

Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki 18 września br. podpisał ze skierniewicką firmą Antinus Sp. z o.o. umowę na dostawę i montaż 455 kompletów instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew. Realizacja robót budowalnych odbywać się będzie w dwóch etapach: 225 kompletów instalacji od 9 października do 30 listopada 2017 r. a pozostałe 230 – najpóźniej do 31 maja 2018 r. Harmonogram prac znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wykonawca kontaktować się będzie z mieszkańcami telefoniczne lub osobiście, a przedstawiciele firmy posiadać powinni oryginalne upoważnienie udzielone przez Burmistrza Parczewa. W umowie pomiędzy Gminą Parczew a firmą Antinus nie ujęto robót niekwalifikowalnych (nieobjętych dotacją ani wpłatą mieszkańca) m.in. podłączenie drugiej wężownicy i pompy obiegowej do pieca c.o., montaż grzałki elektrycznej. W trakcie robót instalacyjnych istnieje możliwość wykonania tych prac we własnym zakresie lub zlecenia ich w/w firmie. W takim przypadku zostanie załączony cennik (wraz z harmonogramem) za wykonanie poszczególnych robót/usług. Wartość robót dodatkowych uzależniona będzie od rodzaju instalacji domowej, odległości zestawu od pieca, itp. i ustalona zostanie indywidualnie pomiędzy użytkownikiem, a Wykonawcą. W przypadku zlecenia prac rozliczenie odbywać się będzie pomiędzy firmą Antinus sp. z o.o., a mieszkańcem Gminy Parczew.

Wykonanie w/w prac i właściwe ich skonfigurowanie da możliwość schładzania nieodebranego ciepła przez piec, co może wydłużyć żywotność instalacji i przyczynić się do mniejszej awaryjności systemu.

Dodatkowe informacje zainteresowani uzyskać mogą w parczewskim UM pod nr tel. (83) 355 12 36 oraz (83) 355 12 37. Projekt „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania wynosi 4,5 mln złotych, a dofinansowanie ze środków EFRR – ok 3,5 mln złotych.