Obecnie z Wisek do Walinny, kiedy do Kolembród?

Przebudowa drogi została wykonana w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, sfinansowanego przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas spotkania samorządowcy i zebrani mieszkańcy zwrócili się do wicewojewody z prośbą o wsparcie w pozyskaniu funduszy na kontynuację remontu tej strategicznej dla dwóch powiatów (radzyńskiego i bialskiego) drogi. Chodzi o blisko siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej Walinna – Kolembrody, która jest w złym stanie technicznym.

Wicewojewoda Gmitruczuk wskazał na rządowy Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w ramach którego możliwe jest znaczne dofi nansowanie planowanej inwestycji. Starosta radzyński Lucjan Kotwica zadeklarował, że w przyszłym roku złoży wniosek na przebudowę tej drogi.

– Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo ważny odcinek komunikacyjny dla wielu mieszkańców powiatów radzyńskiego i bialskiego. Czekamy na poprawny formalnie i złożony w terminie, tj. do 15 września przyszłego roku, wniosek od starosty, który będzie podstawą do ewentualnego udzielenia dotacji na remont tej drogi – zaznaczył Gmitruczuk.

Wicewojewoda zadeklarował chęć pomocy w tej sprawie i poprosił sołtysów zainteresowanych miejscowości o monitorowanie procedury przygotowania i terminowego złożenia wniosku przez starostę radzyńskiego.

Warto przypomnieć, że jeszcze jako radny powiatu radzyńskiego w latach 2014-2015 Robert Gmitruczuk intensywnie zabiegał o modernizację drogi. Wielu rajców, choć zasiadają w radzie często od kilkunastu lat, nie zrobiło w tej sprawie nic…