105 MILIONÓW NA INWESTYCJE

Bialapodlaska.pl: Jakie inwestycje powstaną dzięki ogromnym, pozyskanym przez miasto środkom?

Dariusz Stefaniuk: Przygotowaliśmy pakiet ambitnych, połączonych ze sobą projektów, dotyczących wykorzystania naszego potencjału gospodarczego, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, rozwoju przyjaznej środowisku infrastruktury komunikacyjnej, a także rozwoju edukacji, rynku pracy i pomocy rodzinie.

Który z projektów będzie najważniejszym dla przyszłości miasta?

Priorytetem jest rozwój gospodarczy, dlatego najważniejszą inwestycją będzie uzbrojenie terenów na lotnisku i rozwój podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie z końcem 2017 roku ulokował się już pierwszy inwestor. Chodzi o budowę drogi wewnętrznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci ciepłowniczej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Na ten cel zaplanowano prawie 10 mln zł, z czego 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Kiedy rozpocznie się ta inwestycja?

Środki unijne możemy przeznaczyć jedynie na przygotowanie terenów pod działalność małych i średnich firm. Obecnie naszą strefą interesują się także duże przedsiębiorstwa, zainteresowane budową centrum logistycznego. Gdyby udało nam się pozyskać dużego inwestora, który ma własny pomysł na zagospodarowanie tego terenu, w naturalny sposób zmienimy nasze plany inwestycyjne. Dlatego czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na sprzedaż gruntów w strefie, co nastąpi jeszcze w I kwartale tego roku.

Kompleksowa modernizacja amfiteatru to tylko wstęp do inwestycji w infrastrukturę kulturalną, na które mieszkańcy czekają od wielu lat?

To prawda. Oprócz amfiteatru, gruntownie wyremontujemy i doposażymy budynki Muzeum Południowego Podlasia, przebudowany będzie układ drogowy na terenie parku i powstanie bardzo potrzebny parking. Eksponaty bialskiego muzeum zostaną zdigitalizowane i udostępnione w internecie. Ofertę kulturalną miasta uzupełni kompleksowa modernizacja zabytkowej kordegardy – siedziby Galerii Podlaskiej a także obiektu Bialskiego Centrum Kultury przy ul. Brzeskiej, przy którym powstanie nowa sala widowiskowa, gdzie znajdzie się miejsce na prawdziwy teatr. Do wymienionych inwestycji wartych razem ponad 40 mln zł, Unia dołoży ponad 30 mln zł.

Jakie zmiany czekają nas w ramach rozwoju komunikacji miejskiej? Zakupionych zostanie kolejnych 5 nowoczesnych autobusów oraz wybudowanych 6 wiat przystankowych, 6 zatok autobusowych wraz z infrastrukturą, umożliwiającą dogodne korzystanie z przystanków również przez osoby niepełnosprawne. Zaplanowaliśmy ponadto zakup 5 tablic informacji pasażerskiej, podających m.in. czas oczekiwania i odjazdu autobusów. To wszystko dzięki projektowi pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, którego wartość to 20 mln zł, z 13 mln dofinansowania unijnego.

Dzięki temu projektowi powstaną także nowe ścieżki rowerowe…

W ramach tego projektu oraz kolejnego pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” wybudujemy prawie 30 km ścieżek rowerowych, które z już istniejącymi, stworzą spójny system dróg rowerowych w mieście. 11 km tych ścieżek wybudujemy wzdłuż Krzny – od Porosiuk do miejskiego kąpieliska na rzece Klukówka. Oprócz tego, we współpracy z gminą, powstaną kolejne kilometry ścieżek, którymi dojedziemy do Cicibora, Roskoszy i Hruda.

Czyli to prawda, że mieszkańcy doczekają się wreszcie kąpieliska?

Oczywiście. Planujemy taką atrakcję w miejscu obecnych stawów, które zmienią się w miejsce rekreacji i edukacji przyrodniczej. Cały projekt będzie kosztował ponad 14 mln, z czego ponad 12 mln zł to dofinansowanie UE.

Wiele bialskich ulic doczekało się nowego, energooszczędnego oświetlenia. Czy projekt będzie kontynuowany?

Wybudowaliśmy już oświetlenie na osiedlu Pieńki, ul. Warszawskiej i ul. Żeromskiego. Energooszczędne lampy pojawią się także na ul. Granicznej, ul. Mieszczańskiej i ul. Ziemiańskiej. Ostatnim działaniem będzie utworzenie miejskiego systemu pomiaru zanieczyszczenia powietrza i informowania mieszkańców. Koszt projektu dotyczącego oświetlenia to 1,2 mln zł, w tym unijny wkład to 1 mln zł.

W ub. roku ważnym tematem było planowanie rewitalizacji Białej Podlaskiej. Czy na ten cel również uda się pozyskać środki?

Tak i to niemałe. 17,3 mln zł – w tym 15 mln dofinansowania – chcemy przeznaczyć na remonty i przebudowę miejskich budynków na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Zamierzamy również zmodernizować układ drogowy pomiędzy ul. Łomaską i Sidorską, a także zainwestować w zieleń miejską i tzw. małą architekturę.

Czy mieszkańcy mogą liczyć na kolejne projekty o charakterze społecznym? Blisko 2,5 mln zł, w tym 2,2 mln zł dofinansowania, zostanie przeznaczone na utworzenie punktu konsultacyjno- -doradczego z dostępem do specjalistów od spraw rodzinnych oraz kolejne działania w rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie mieszkańców planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Czy budżet miasta udźwignie wymienione inwestycje?

Realizację rozłożyliśmy na pięć lat (2017-2021). Dzięki temu nie będą one zbyt dużym obciążeniem dla budżetu miasta i wykonamy je bez zaciągania kredytu. Przeciwnie, w tym czasie konsekwentnie będziemy obniżać zadłużenie miasta. Biała Podlaska istotnie wzmocni wiele swoich funkcji ponadlokalnych i w jeszcze lepszy sposób będzie służyć mieszkańcom, pełniąc rolę głównego ośrodka gospodarczego i kulturalnego północnej części województwa lubelskiego.