Biała Podlaska – mniej biedy

Średni zasiłek stały w 2017 r. wynosił ok. 461 zł , a okresowy 330 zł. Miejski Ośrodek Społeczny przyczyn zmniejszenia się osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej upatruje m.in. w systematycznym wzroście wynagrodzenia, waloryzacji świadczeń emerytalnych, obniżeniu wieku emerytalnego, wprowadzeniu programu Rodzina 500+, a także świadczeń na opiekę nad niepełnosprawnymi.

– Sytuacja ekonomiczna rodzin i standard życia systematycznie się poprawiają. Rodziny w oparciu o własne środki finansowe są w  stanie samodzielnie przezwyciężać trudne sytuacje życiowe, bez potrzeby wsparcia z pomocy społecznej – mówi Ewa Borkowska, dyrektor MOPS.

Tezę tę potwierdza też dr Dawid Błaszczak z Zakładu Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: – Spadek liczby osób korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej w Białej Podlaskiej w najprostszej formule można sprowadzić do wniosku, że mamy do czynienia ze wzrostem zamożności mieszkańców naszego miasta. Stwierdzenie tego typu wpisywałoby się w ogólnopolską tendencję wzrostu wynagrodzeń oraz spadku liczby osób bezrobotnych.

Z ogólnopolskich badań, przeprowadzonych pod koniec 2017 roku przez CBOS, wynika, że 55% respondentów jako „dobre” ocenia warunki materialne własnej rodziny. Jeszcze więcej, bo 65% badanych, dobrze ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy. Czy wyniki te potwierdziłyby się w przypadku badań wśród mieszkańców Białej Podlaskiej? Trudno to określić, nie posiadając tego typu analiz. A szkoda, bo byłyby one również okazją do odpowiedzi na pytanie na ile ewentualna poprawa sytuacji materialnej mieszkańców Białej Podlaskiej wynika np. z polityki gospodarczej i prorodzinnej rządu (m.in. programu 500+), indywidualnej zaradności i kreatywności bialczan, a na ile zaś z konkretnych posunięć władz naszego miasta.

By poprawić sytuację najbiedniejszych MOPS prowadzi wiele działań. Należy do nich m.in. realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Placówka współpracuje też stale z Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej w celu aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców miasta. W  ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestnicy podejmują szkolenia oraz otrzymują świadczenie integracyjne. Znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji wydawane są gorące posiłki i dostarczana jest odzież pozyskana z Urzędu Celnego. Dzieci natomiast i młodzież, corocznie w okresie wakacji wyjeżdżają na letnie kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty.