Fundusze dla szpitala i „Wspólnego Świata”

22 marca Wspólny Komitet Monitorujący  zatwierdził wyniki pierwszego naboru  wniosków złożonych w ramach CT  Bezpieczeństwo Programu Współpracy  Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”  i zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom spośród 143.  Na szóstym miejscu uplasował się  projekt bialskiego Stowarzyszenia  „Wspólny Świat” – Rozwój współpracy  transgranicznej w zakresie pomocy osobom  z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”. Przyznana kwota dofinansowania to 1,946 mln euro. Projekt  zakłada budowę szkoły przysposabiającej  do pracy i środowiskowego domu  samopomocy oraz mieszkań treningowych  z możliwością przekształcenia na  dom pobytu stałego dla dorosłych osób  z autyzmem. Strona białoruska zrealizuje  pierwszy w obwodzie brzeskim  Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom  z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi,  który zostanie utworzony  przy Szkole Specjalnej w Brześciu. 

– Przed nami kolejne wyzwanie, musimy  zdobyć fundusze na wkład własny  do inwestycji. Wierzę, że dzięki ludziom  dobrej woli uda się to zrobić. Szukamy  sponsorów, prosimy o darowizny i przekazywanie  1% podatku w rozliczeniach  – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia. 

Dofinansowanie Programu Współpracy  Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”  otrzyma także Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,  który w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem  Obwodowym w Brześciu jest inicjatorem  projektu „Poprawa bezpieczeństwa  epidemiologicznego w polsko-białoruskiej  strefie nadgranicznej”. Zajął  on 10 miejsce wśród 17, które otrzymają  dofinansowanie. Celem tego projektu  jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa  epidemiologicznego mieszkańców obszaru  przygranicznego oraz poprawa  dostępności do usług zdrowotnych.  Współpraca obu szpitali polegać będzie  na wypracowaniu wspólnych procedur  postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi,  szkoleniu personelu medycznego,  realizacji badań profilaktycznych  w kierunku wczesnego wykrywania  WZW C oraz możliwości równoczesnego  przebadania się w kierunku HIV/  AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców  w celu podniesienia świadomości  o problemie zdrowotnym WZW C. W ramach  projektu nastąpi także rozbudowa  zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co  przyczyni się do stworzenia kompletnego  systemu do diagnozy i leczenia  pacjentów z podejrzeniem wystąpienia  chorób zakaźnych. Na te cele szpitale  otrzymają 1.826 mln euro.