W lubelskiej ARIMR trwa nabór wniosków

Od 2016 r Lubelski Oddział Regionalny ARiMR wypłacił producentom trzody chlewnej z obszarów objętych ASF ponad 17,8 mln zł, z czego 9.5 mln otrzymali rolnicy z powiatu bialskiego, 5,3 ml z powiatu parczewskiego oraz 2,6 mln producenci z powiatu radzyńskiego. W tym roku pieniędzy będzie znacznie więcej.

Pomoc posiadaczom świń utrzymujących nie więcej niż 50 zwierząt

O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, którzy otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada. Siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania powinna znajdować się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku w części I, II lub III decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE.

Pomoc przysługuje rolnikom, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., (okres referencyjny) utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię. Świnie powinny opuścić gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie jeśli nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Całkowity budżet mechanizmu finansowany ze środków unijnych może wynieść 39 601 260 zł. Kwota pochodzi z budżetu środków europejskich i podlegających refundacji z budżetu UE.

Pomoc wynosi:

– 33 EUR (140,5 zł) za prosię o masie do 20 kg,

– 52 EUR (221,4 zł) za inne świnie.

Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/1536, Polska jest upoważniona do przyznania dodatkowej pomocy do maksymalnej wysokości 100% pomocy z budżetu UE. Pomoc za sztukę zwierzęcia, uzupełnia się do wysokości:

– 190 zł – w przypadku prosiąt do 20 kg;

– 300 zł – w przypadku innych świń.

Wnioski są przyjmowane od 15 grudnia 2017 do 14 sierpnia 2018 r. (lub do wyczerpania limitu) w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Powiaty w województwie lubelskim obecnie objęte programem: łęczyński, radzyński, łukowski, parczewski, chełmski, lubartowski, włodawski, bialski. Dotychczas złożono 57 wniosków, z czego wydano 22 decyzje na kwotę 60 740 zł.

Pomoc finansowa na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF

Pomoc jest udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej:

– ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

– w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta.

Wnioski można składać od 10 lutego 2018 r. (do wyczerpania limitu) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Powiaty w województwie lubelskim obecnie objęte programem: bialski, chełmski, parczewski, radzyński, włodawski, łukowski, lubartowski. Dotychczas złożono 251 wniosków na kwotę ponad 7 mln zł.

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej. Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada – zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń.

Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski są przyjmowane od dnia 8 grudnia 2017 r. w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Powiaty w województwie lubelskim obecnie objęte programem: bialski, chełmski, parczewski, radzyński, włodawski, łukowski, lubartowski. Złożono dotychczas 225 wniosków na kwotę ponad 46 mln zł, z czego podpisano 194 umowy na kwotę ponad 36 mln zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij