DLA NIEPODLEGŁEJ

– Biała Podlaska włącza się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Nie­podległości pod ogólnopolskim logoty­pem Niepodległej. Chcemy w ten spo­sób potwierdzić, że każde wydarzenie organizowane na przestrzeni 2018 roku jest częścią święta, ogarniającego zasię­giem cały kraj. Dlatego zachęcamy do włączenia się we wszystkie wydarze­nia ujęte w programie oficjalnych ob­chodów – mówi Radosław Landowski, rzecznik prezydenta Dariusza Stefa­niuka.

 

Już w najbliższą sobotę 12 maja, o godz. 19.00 na bialskim placu Wol­ności odbędzie się widowisko mu­zyczne – „Śpiewnik Polski w Strasz­nym Dworze”. Pod takim hasłem z oka­zji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w całym kraju odbywa się cykl koncertów.

 

Przedsięwzięcie mogło być realizo­wane dzięki fundacji BGK im. J.K. Stecz­kowskiego oraz fundacji PKO Bank Pol­ski, w którym biorą udział soliści Te­atru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi, artyści chóru i baletu Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Ło­dzi oraz Orkiestra Salonowa z Łodzi pod kierownictwem Zuzanny Niedzie­lak. Asystentem i autorem tekstów jest Tomasz Raczkiewicz, natomiast reży­serem Dariusz Stachura.

 

19 maja z kolei Muzeum Południowego Podlasia zaprasza na stałą imprezę Noc Muzeów. Tym razem spotkanie będzie przebiegać pod hasłem „O Polskę…”. Odwiedzający w tym dniu placówkę będą mogli m.in. uczestniczyć w otwar­ciu wystawy „Archeologia na bialskim zamku”, obejrzeć pokaz rekonstruk­cji historycznej „Wrzesień 39”, wysłu­chać koncertu pieśni patriotycznej oraz wziąć udział w warsztatach. Natomiast w czerwcu muzeum zorganizuje II etap konkursu historycznego „Mój region”, uwzględniający wydarzenia 1918 roku na Podlasiu. W dniach 18 – 29 czerwca w muzeum będzie można obejrzeć wy­stawę prac uczestników warsztatów te­rapii zajęciowej, przygotowaną z oka­zji jubileuszu 200-lecia Diecezji Sie­dleckiej.

 

3 czerwca zaplanowano odsłonięcie w parafii wojskowej pw. Kazimierza Królewicza tablicy pamiątkowej po­święconej weteranom, kombatantom misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa.

 

Zgodnie z kilkuletnia tradycją w mie­siącach wakacyjnych zaplanowano koncerty na placu Wolności oraz Kino letnie. Tematyka jednego z koncer­tów, jak również wybrany seans fil­mowy będą nawiązywały do święto­wanej rocznicy.

Począwszy od 1 września szkoły przy­gotują okolicznościowe wystawy, pre­lekcje i spotkania o charakterze histo­rycznym i patriotycznym. W I LO im. J.I. Kraszewskiego zostanie zorganizo­wana wystawa pocztówek „Biała Pod­laska w dwudziestoleciu międzywojen­nym” oraz sesja naukowa. IV LO im. S. Staszica w Białej podsumuje projekt koła regionalnego „Aktywność gospo­darcza bialczan w 20-leciu międzywo­jennym”.

 

W dniach 23 – 30 września odbędzie się w bialskim amfiteatrze Festiwal Dzie­dzictwa Narodowego, a w hali AWF koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ma­zowsze.

 

Konkursy, wykłady, prelekcje, spotka­nia tematyczne przygotowuje Miejska Biblioteka Publiczna.

 

11 listopada w kościele Chrystusa Mi­łosiernego zamojska orkiestra symfo­niczna w towarzystwie chórów i soli­stów wykona „Kantatę Niepodległą” Sebastiana Szymańskiego.