Niesłusznie zabrali miliony na kulturę. Radzyń Podlaski wygrał z poprzednimi władzami województwa

Jak czytamy w piśmie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uwzględnił skargę Miasta Radzyń Podlaski stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na  wynik oceny oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Instytucji Zarządzającej. Zasądził też od Zarządu Województwa Lubelskiego na rzecz Miasta Radzyń Podlaski kwotę 697 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

To oznacza, że wniosek Miasta zostanie rozpatrzony ponownie – przez obecny Zarząd Województwa Lubelskiego – i zostanie podjęta decyzja ws. dotacji na rewitalizację centrum Radzynia, w tym – korpusu głównego Pałacu Potockich.

Przypominamy, że Miasto złożyło wiosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „Rokoko na Nowo”- rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”. Urząd Marszałkowski – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego – 31 sierpnia 2018 r. ocenił projekt negatywnie. Zanim wniosek z uzasadnieniem dotarł do Urzędu Miasta (został wysłany z Urzędu Marszałkowskiego 4., dotarł do adresata 6 września) już  5 września jego treść ujawnił na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym ówczesny Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Mało tego: materiały przekazał mediom, a te (www.iledzisiaj.pl) je opublikowały.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, uważając zarówno decyzję o odrzuceniu wniosku jak i formę jej przekazania za niezgodną z prawem zagrywkę polityczną przed wyborami, 19 września 2018 roku złożył protest do Instytucji Zarządzającej – Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski 31 października protest Miasta odrzucił. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone przez Miasto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

WSA uznał zasadność zarzutów postawionych przez Miasto w skardze na  rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego, kierowanego przez Sławomira Sosnowskiego.

W uzasadnieniu przytoczonego na wstępie wyroku Sąd zwrócił uwagę na fakt, że Marszałek Sosnowski nie miał prawa ujawniać treści uzasadnienia odrzucenia wniosku do czasu rozstrzygnięcia konkursu (w tym przypadku był to termin 31. stycznia 2019 r).

Sąd zwrócił ponadto uwagę, że Marszałek Sosnowski  na konferencji podkreślał, iż  jego wystąpienie ma charakter informacyjny i jest wyrazem zasady jawności życia publicznego. Marszałek powołał się na fakt, że informacje o wynikach oceny wniosków po ich ocenie formalnej umieszczone zostały na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Sąd nie przyjął argumentacji Sławomira Sosnowskiego. „To nie jest usprawiedliwieniem dla ujawnienia informacji przez Marszałka” –  czytamy w uzasadnieniu wyroku. Regulamin konkursu uściśla: na stronie www.rpo.lubelskie.pl znajdują się tylko listy podmiotów i projektów spełniających oraz niespełniających kryteriów formalnych bez szczegółowych informacji na temat przebiegu oceny konkursu, a podanie przyczyn negatywnej oceny może się znajdować w pisemnym powiadomieniu wnioskodawców”. Zatem zgodnie z obowiązującym prawem dokumenty i informacje szczegółowe  podlegają udostępnieniu dopiero po rozstrzygnięciu konkursu ( 31.01.2019 r.) lub zamieszczeniu informacji o wyborze projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Uzasadnienie wyroku zawiera również kolejne przykłady naruszania prawa przez Marszałka Sosnowskiego: na konferencji prasowej 5 września Marszałek Sosnowski „ujawnił dalszą perspektywę  dla złożonego projektu, wskazując na rozstrzygniecie sprawy w procedurze sądowej”.

Przypomnijmy, że w czasie wspomnianej konferencji Sławomir Sosnowski powiedział: „Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest kolejny sąd i radzę panu burmistrzowi po raz kolejny to zrobić… Tylko przy pozytywnym wyroku sądu, w co bardzo wątpię, bo są rażące uchylenia, byłaby szansa (cyt. za: www.iledzisiaj.pl, Klamka zapadła. Kolejny zły wniosek i strata 10 milionów złotych na rewitalizację miasta, 5 września 2018 r.). Tymczasem Miasto jako wnioskodawca miało jeszcze możliwość złożenia skargi na  decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Słowa Marszałka sugerowały, że odwołanie to będzie nieskuteczne. W związku z tym Miasto w liście złożonym 25 października do Urzędu Marszałkowskiego postulowało też, by od udziału w rozpatrywaniu skargi Miasta byli wyłączeni członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, dwaj wicemarszałkowie:  Grzegorz Kapusta i Krzysztof Grabczuk oraz członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego: Arkadiusz Bratkowski i Paweł Nakonieczny. 

31 października Urząd Marszałkowski odmówił wyłączenia z procedury odwoławczej wymienionych wyżej członków Zarządu Województwa Lubelskiego.  To również WSA uznał za działanie bezprawne: „Art. 37 ust 1 ustawy wdrożeniowej zawiera wymóg bezstronności oraz przejrzystości oceny projektu, te reguły w niniejszej sprawie nie zostały zachowane. Uzasadnione są wątpliwości Miasta Radzyń Podlaski co do prawidłowego przebiegu procedury odwoławczej oceny wniosku” – czytamy w piśmie WSA. – „Ustawodawca nakazał wyraźnie rozdzielenie funkcji związanych z oceną od czynności dokonywanych podczas procedury odwoławczej”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd zwraca też uwagę na złamanie zasady równego traktowania  wszystkich beneficjentów pomocy, zakazu jakiegokolwiek faworyzowania lub dyskryminowania niektórych z nich.

„Na konferencji Marszałek tylko tym jednym podmiotem się interesował, tylko w stosunku do wniosku Miasta Radzyń Podlaski się wypowiadał, również na www.iledzisiaj.pl tylko o tym projekcie udostępniono informacje,  publikując odpis dokumentu  zawierającego treść i uzasadnienie  rozstrzygnięcia IOP” – czytamy w piśmie WSA .

„Działanie to świadczy o niedostatecznej kontroli Marszałka Województwa nad pracownikami podległego mu urzędu i naruszenie reguł postępowania objętych art. 37 ustawy wdrożeniowej”. Zdaniem Sądu członkowie Instytucji Zarządzającej powinni powstrzymać się od publicznych wypowiedzi ocen czy opinii na temat złożonych wniosków. Zasada równego dostępu  do pomocy nakłada na instytucje odpowiedzialne za realizację zadań polityki rozwoju obowiązek równego traktowania  wszystkich beneficjentów pomocy oraz formułuje zakaz jakiegokolwiek faworyzowania lub dyskryminowania niektórych z nich.

W podsumowaniu wywodów zawartych w piśmie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie czytamy: „W badanej sprawie ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem prawa (art. 61 ust.8 pkt a ustawy wdrożeniowej)… Wskazane naruszenie prawa mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie protestu, co jest wystarczającym faktem do uwzględnienia skargi oraz stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i w konsekwencji do przekazania sprawy do ponownego  rozpatrzenia przez Zarząd Województwa  wybrany uchwałami z 21 listopada 2018 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego. Sąd nie mógł odnieść się do merytorycznych zarzutów skargi ani udzielić wskazówek co do dalszego toku postępowania naruszone zostały podstawowe reguły postępowania konkursowego."