Co z egzaminami naszych dzieci?

W związku z zapowiadanym strajkiem w Szkole Podstawowej nr 1 w piątek 29 marca odbyła się konferencja w Szkole Podstawowej nr 1, skierowana do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów placówek oświatowych z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i miasta Biała Podlaska. Na spotkanie przybyli: Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium w Lublinie Małgorzata Kiec oraz Michał Pietraszak Państwowej Inspekcji Pracy a także przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja. Radzyń reprezentował burmistrz Jerzy Rębek. Temat spotkania: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole”.

Kurator Teresa Misiuk podkreśliła, że jest przekonana, iż nauczyciele i pracownicy oświaty powinni być lepiej wynagradzani. – Respektując prawo oraz mając swoje doświadczenie, absolutnie nie odmawiam prawa do działań protestacyjnych. Jednakże ta sytuacja dla wielu dyrektorów, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, jest bardzo trudna, ponieważ prawo pracowników oświaty do ubiegania się o poprawę wynagrodzeń zderza się z prawem ucznia do nauki – mówiła Kurator.

Teresa Misiuk zaprezentowała kilka możliwych scenariuszy, jak sobie poradzić z tą trudną sytuacją, w zależności od liczby nauczycieli uczestniczących w strajku.

Na wstępie zaznaczyła, że nie ma przepisów odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli, w związku z tym strajk musi być prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

– Organizatorzy strajku są zobowiązaniu współdziałać z kierownikiem zakładu pracy (dyrektorem szkoły) w zakresie zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub palcówkę.

– Dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców uczniów o terminie prowadzenia akcji strajkowej przez nauczycieli. Informacja nie może namawiać rodziców do nieposyłania dzieci do szkoły w tym czasie.

– Strajkujący nie powinni zakłócać dyrektorowi szkoły zapewnienia opieki nad dziećmi. Rodzice muszą posiadać informacje o zmianach w organizacji pracy i utrudnieniach w pracy szkoły.

– Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować opiekę uczniom, których rodzice przyślą do szkoły

– Nauczyciel – zgodnie z prawem oświatowym – ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

– Udział w strajku jest dobrowolny, dyrektor może skorzystać z instytucji zastępstw doraźnych (nauczyciele mogą pracować do 40 godzin w tygodniu).

– Dyrektor może ustalić w dniu strajku dodatkowy dzień wolny od zajęć.

– Jeśli zajęcia będą odpracowane w wyznaczoną sobotę, wówczas nie ma obowiązku organizowania w szkole zajęć wychowawczych i opiekuńczych – dyrektor ma obowiązek w celu uzyskania zgody na zawieszenie zajęć na czas oznaczony.

Jeśli chodzi o organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych – dyrektor danej szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespoły nadzorujące przebieg egzaminu. Aby umożliwić uczniom przystąpienie do egzaminów i spokojny ich przebieg, procedowana jest zmiana rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu.

Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego. Chodzi o to, by w skład komisji egzaminacyjnej mogły wejść osoby z wykształceniem pedagogicznym, choć niepracujące w zawodzie nauczyciela.

Obecny na spotkaniu Michał Pietraszak z PIP podkreślił, że zgodnie z przepisami za czas strajku nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie.

Na zakończenie obecni na spotkaniu dyrektorzy i przedstawiciele organów prowadzących zadawali szczegółowe pytania na temat warunkowań prawnych strajku nauczycieli.

Więcej szczegółów na temat "Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" podanych na prezentacji Kuratorium Oświaty w Lublinie