Radzyń przeciw LGBT!

Przyjęte stanowisko stanowi wyraz poparcia dla inicjatyw podjętych przez Sejmik Województwa Lubelskiego jak też Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a w szczególności dotyczące praw rodziny, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych.

 

Stanowisko

Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 28 maja 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz wyrażenia woli realizacji postulatów zawartych w Samorządowej Karcie Praw Rodzin

  1. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim wyraża pełne poparcie dla postulatów zawartych w Stanowisku Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ideologii „LGBT’ do wspólnot samorządowych.
  2. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim opowiadając się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa                                     i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją wyraża wolę realizacji postulatów zawartych  w Samorządowej Karcie Praw Rodzin.

 

Uzasadnienie jest nierozerwalną częścią powyższego Stanowiska Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

Uzasadnienie

Wobec pojawiających się w sferze publicznej działań ukierunkowanych na podważenie na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w tym praw rodziców i dzieci, oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa poprzez m.in. promowanie ideologii ruchów LGBT, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy „Deklaracja LGBT+”, która zmierza do wprowadzenia fundamentalnych zmian w życiu społecznym Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2019 r przyjął Stanowisko w sprawie wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych. W Stanowisku tym przyjętym zdecydowaną większością głosów wyrażony został zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a w szczególności dotyczące praw rodziny, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych.

Problem zauważa też Fundacja pn. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, która w odpowiedzi na powyższe zjawiska wyszła z inicjatywą „Samorządowej Karty Praw Rodzin”, w której zawarte zostały propozycje działań i rozwiązań w celu obrony fundamentalnych praw rodzin.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu Radzyńskiego uznaje, że Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim również winna w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się w tym zakresie wspierając inicjatywy Sejmiku Województwa Lubelskiego i Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.