Pod Białą Podlaską powstaje polskie okno na Wschód!

Zainteresowanie rozwojem Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przejawia także Komisja Europejska, czego rezultatem była wizyta w Terespolu i Małaszewiczach p. Catheriene Trautmann, koordynator europejski korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Ze strony polskich władz w spotkaniu, które miało miejsce 23.05 br., wzięli udział p. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pani Catheriene Trautmann wizytowała miejsca realizacji polskich inwestycji finansowanych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF): "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol" (w miejscu robót prowadzonych na stacji Terespol) oraz „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” (na nastawni w Kobylanach oraz w siedzibie spółki CARGOTOR).

Realizowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. projekt ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” ma wpłynąć na podwyższenie jakości infrastruktury oraz przyczynić się do wzrostu znaczenia Małaszewicz w obrocie towarowym na szlaku Azja-Europa. W korelacji z projektami planowanymi do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze powinna znacząco wzrosnąć.

 

Przy tej skali koniecznych inwestycji, wyzwań finansowych, prawnych, formalnych tylko połączenie sił może dać oczekiwany efekt. Równolegle toczy się już kilka projektów, które zwiększają prawdopodobieństwo materializacji Nowego Jedwabnego Szlaku w Małaszewiczach. Począwszy
od inwestycji prowadzonych na tym obszarze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., m.in. „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol”, „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” czy też rozważanej budowy nowego mostu na Bugu po Projekt ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” realizowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. Wszystkie ważne, wszystkie konieczne dla Unii Europejskiej, Polski i lokalnych społeczności.

Wykonawca studium wykonalności modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze – francuska firma SYSTRA S.A. analizuje cztery warianty różniące się skalą realizacji – od utrzymania stanu obecnego, po wariant modernizacyjny i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w maksymalnie, możliwym zakresie. Planowane jest m.in. podniesienie prędkości ruchu pociągów do 40 km/h i zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś. Wdrożony zostanie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Modernizacja zapewni warunki do zwiększenia przepustowości kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć przez dostosowanie stacji Kobylany do przyjmowania i kontroli celnej pełnych składów pociągowych o długości do 1050 m. Realizacja inwestycji w ww. zakresie pozwoli by Małaszewicze mogły stać się nowoczesnym hubem przeładunkowym Europy.

 

Projekt: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych
na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.