Będą miliony dla emerytów

W konferencji prasowej uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departament Zarządzania RPO Iwona Nakielska oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Małgorzata Siewierska-Lodowska.

Dzięki tym środkom powstaną m.in. kluby seniora. Chodzi o to, aby ludzie starsi byli jak najdłużej aktywni w swoim środowisku. Każdy z nas będzie kiedyś seniorem, dlatego cieszę się, że udaje się wypracować takie formy wsparcia, które pozwalają osobom starszym godnie przeżyć ich jesień życia.wyjaśniał marszałek Jarosław Stawiarski.

Pamiętajmy, że seniorzy to wspaniali ludzie, którzy w lokalnych społecznościach tworzą przestrzeń kulturalną i bardzo często sportową. Trzeba o nich dbać, co dzięki tym projektom na pewno się uda, przekonywał przewodniczący sejmiku Michał Mulawa.

Dzisiejsze umowy to kolejny przykład przyspieszenia wydatkowania funduszy europejskich, o którym mówimy od początku kadencji. Zależy nam na tym, 

aby te środki jak najszybciej trafiły i pracowały dla dobra mieszkańców Lubelszczyzny. Dziękuję i życzę udanej realizacji Państwa projektów. – dodał przewodniczący Michał Mulawa.

Do 31 maja 2019 r. usługami społecznymi zostało objętych ponad 6,6 tys. osób, natomiast usługami zdrowotnymi ponad 2,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, wsparto 1,3 tys. miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach 76 projektów realizujących wsparcie dla seniorów, dotychczas wsparto m.in. 92 kluby seniora, 8 mieszkań wspomaganych, 

15 placówek dziennej opieki oraz 7 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Wsparcie w zakresie usług społecznych odbywa się poprzez wdrażanie Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenie jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych. Chodzi o osoby wykluczone, bądź zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby starsze,
z niepełnosprawnościami i niesamodzielne).

 

Projekty mogą być realizowane m. in. przez:

a)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

b)    podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia;

c)    Centra Aktywności Lokalnej;

d)    organizacje pozarządowe;

e)    podmioty ekonomii społecznej.

 

Niedawno zakończony został kolejny nabór w ramach tego Działania. W ramach
33 umów pomoc otrzyma ponad 1,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspartych zostanie 882 miejsc świadczenia usług społecznych.  

 

Gmina Obsza – Gminny Ośrodek Kultury w Obszy

Tytuł: „Ruszać pora – klub seniora”

Wartość projektu: 1 137 303,00 zł

Dofinansowanie: 966 707,55 zł

 

Warsztaty kulinarne, rękodzieła, komputerowe, muzykoterapia, terapia tańcem
to zajęcia, które zostaną zorganizowane w ramach klubu seniora w gminie Obsza. Ponadto na uczestników projektu będzie czekał trening kompetencji społecznych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne oraz spotkania z zakresu bezpieczeństwa osób starszych. Ważnym punktem działalności klubu będą spotkania ze specjalistami odpowiedzialnymi za zdrowie np. dietetykiem, geriatrą, czy ratownikiem medycznym.
Z ww. usług skorzysta 25 osób starszych i niesamodzielnych. Warto dodać, że unijne wsparcie pozwoli również na zakup wyposażenia dla klubu.

 

Gmina Strzyżewice – Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

Tytuł: „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice”

Wartość projektu: 971 265,00 zł

Dofinansowanie: 874 173,00 zł

 

Dzienny Dom Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych. Placówka będzie działać od poniedziałku do piątku. Jej główne zadanie to aktywizacja osób starszych. Jej działalność obejmie usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne. Z usług Dziennego Domu Seniora w Strzyżewicach skorzysta 30 osób w wieku 60+.

 

Gmina Piszczac

Tytuł: „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac”

Wartość projektu: 1 149 343,20 zł

Dofinansowanie: 1 033 423,20 zł

 

Dzięki dofinansowaniu z UE w miejscowości Piszczac, uda się przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne oraz zakupić wyposażenie na potrzeby klubu seniora.
Z projektu skorzysta 50 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Działalność klubu obejmować będzie organizacje cyklicznych spotkań m.in. edukacyjnych, kulturalnych, aktywności ruchowej
i zdrowotnej. Osoby starsze skorzystają również z zajęć wyjazdowych, czyli wycieczek jedno i kilkudniowych, które pozwolą na odpoczynek od codziennych obowiązków. 

 

Gmina Adamów

Tytuł: „STUK PUK – OTWÓRZ DRZWI – rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”

Wartość projektu: 1 115 900,70 zł

Dofinansowanie: 964 700,70 zł

 

Seniorzy z gminy Adamów zyskają nowe miejsce spotkań. Dzięki funduszom europejskim zaadaptowane zostaną pomieszczenia na potrzeby klubu seniora. Ponadto uczestnicy projektu będą brali udział w cyklicznych zajęciach
m.in. edukacyjnych, kulturalnych, aktywności ruchowej i zdrowotnej. Nie zabraknie również wycieczek, dzięki którym seniorzy będą mogli oderwać się od życia codziennego. Z projektu skorzysta czterdzieści osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

 

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ZDROWIE H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c.

Ten podmiot zrealizuje dwa bliźniacze projekty:

a) Tytuł: „Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług środowiskowych”

Wartość projektu: 1 999 416,00 zł

Dofinansowanie: 1 799 474,40 zł

b) Tytuł: „Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Nowodwór poprzez wprowadzenie środowiskowych usług społecznych”

Wartość projektu: 1 999 416,00 zł

Dofinansowanie: 1 799 474,40 zł

 

Mieszkańcy gminy Nowodwór oraz gminy Ułęż z długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością i niesamodzielnością będą mogli liczyć na wsparcie pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych. Wszystko dzięki projektowi, który umożliwi świadczenie usług zdrowotnych w ich domach. Ze wsparcia skorzysta 60 osób w każdej gminie, w tym osoby starsze i zagrożone ubóstwem. Uczestnicy projektu będą mogli za darmo wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto opiekuni zostaną przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy. Dużym wsparciem dla osób samotnych będzie zakup opaski upadkowo-alarmowej oraz pokrycie abonamentu, w zakres którego wchodzi zarządzanie alarmami i telekonsultacje lekarskie.

 

Gmina Rachanie

Tytuł: „Klub dla seniora”

Wartość projektu: 661 856,25 zł

Dofinansowanie: 595 056,25 zł

 

Projekt podzielony jest na cztery zadania i skorzysta z niego 50 osób w wieku 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie. Pierwsza część projektu skupia się na zagospodarowaniu czasu wolnego i edukacji. Dzięki temu osoby starsze będą m.in. miały dostęp do komputera, biblioteki oraz będą mogły wziąć udział w zajęciach kulinarnych. Drugie zadanie dotyczyć będzie działań prozdrowotnych, czyli zajęć z gimnastyki, kultury fizycznej oraz warsztatów zdrowego trybu życia. Trzecie –
to indywidualne poradnictwo ze specjalistami oraz wyjazdy dla wszystkich uczestników projektu (do Kozłówki, Lublina, Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego). Ostatnia część dotyczy udziału seniorów w życiu kulturalnym. W ramach tego etapu zorganizowane zostaną wieczory filmowe, spotkania taneczne oraz wyjazd do teatru. Klub seniora powstanie w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia.