Modlitwa o Polskę – piękny film o potędze wiary w Boga

„Modlitwa o Polskę – z ziemi podla­skiej” to film opowiadający o losach tysięcy unickich rodzin, które w dru­giej połowie XIX wieku cierpiały na terenie dzisiejszego Południo­wego Podlasia męki ze strony caratu. W 1996 roku trzynastu unitów zamor­dowanych w czasie masakry w Pratu­linie zostało uznanych błogosławio­nymi przez papieża Jana Pawła II. Tym samym stali się symbolem doświad­czeń całej lokalnej społeczności.

Po zniknięciu Polski z mapy Europy, carska polityka zmierzała do całko­witej likwidacji kościoła unickiego. Do największego natężenia prześla­dowań doszło po upadku powstania styczniowego. Podlascy unici byli głodzeni, okradani, bici, zamykani w więzieniach, wysyłani na Sybe­rię i zabijani. Obecnie kościół unicki jest, poza należącymi do niego Ukra­ińcami, na ziemiach polskich niemal nieobecny. Film to także opowieść o współczesnych mieszkańcach na­szego regionu. Pratulin i okoliczne wsie to miejsce, w którym wciąż żywa jest pamięć o męczennikach, a ludzie żyją w zgodzie z naturą i tra­dycyjnymi wartościami, do których zaliczają wiarę, szacunek do ziemi i ciężką pracę.

Scenariuszem i reżyserią filmu zajął się jeden z czołowych twórców mło­dego pokolenia Michał Muzyczuk, którego rodzina pochodzi z Podlasia Południowego. Za produkcję odpo­wiada Fundacja im. Franciszka Stef­czyka reprezentowana przez Romu­alda Orła oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Re­alizację filmu wsparł Urząd Marszał­kowski Województwa Lubelskiego. W główną rolę wcielił się Marek Bu­kowski, a narratorem jest Adam Fe­rency. Listę najbliższych pokazów znajdą Państwo w ramce. O kolejnych będziemy informowali na bieżąco.

ZOBACZ ZWIASTUN FILMU!