Ponad 5 mld zł rządowego wsparcia dla rodzin z naszego województwa!

Wnioski o Dobry Start można składać w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie, z kolei wnioski dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. W województwie lubelskim wypłacono wtedy świadczenia na kwotę 72 739 250 zł.

Na dzień 31 października 2019 r. w województwie lubelskim złożono 170 526 tys. wniosków, w formie papierowej 87 454 oraz w formie elektronicznej 83 072. Na tej podstawie wydano 167 275 tys. informacji o przyznaniu świadczenia i przyznano je 239 897 dzieciom. Do rodzin trafiło 72 140 100 zł. Według stanu na dzień 31 października 2019 r., na realizacje zadania w roku bieżącym w województwie lubelskim przekazano gminom i powiatom kwotę 75 850 010 zł.

Świadczenie wychowawcze jest bardzo ważną częścią domowego budżetu dla badanych rodziców, którzy otrzymali świadczenie wychowawcze. Najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich. Wiele rodzin potwierdza, że ma możliwość zrealizować takie wydatki jak: remont mieszkania, zakup mebli, obuwia i odzieży, zmianę samochodu. Rodzice przeznaczają również większe środki finansowe na zajęcia dodatkowe, obiady szkolne i podręczniki dla dzieci w wieku szkolnym. Rodziny częściej korzystają z oferty gastronomicznej oraz rozrywek kulturalnych. Od 1 lipca 2019 r. z programu korzystają wszystkie dzieci w rodzinie do 18 r. życia – bez względu na dochód.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony w życie 1 kwietnia 2016 r. Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 października 2019 r. na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania przekazano województwu lubelskiemu środki finansowe w łącznej wysokości 5 071 025 186 zł.

O początku 2019 roku do 31 października br. programem w województwie lubelskim objęto ponad 335,5 tys. dzieci. Przekazane środki w kwocie 1 369 229 476 zł.

W programie Rodzina 500+ wprowadzono następujące zmiany: świadczenie przyznano dzieciom umieszczonym w domach pomocy społecznej, wprowadzono 3 – miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wprowadzono rozwiązania pozwalającego na przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, zmianie uległ okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, wprowadzono przepisy proceduralne regulujące sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. Zlikwidowano rozstrzygnięcia o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia. Wydania decyzji będzie wymagała jedynie odmowa przyznania świadczenia, jego uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje dotyczące programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się na stronie resortu