Nowy tomograf w bialskim szpitalu

Tomograf komputerowy 64-rzędowy zakupiony w ramach realizacji projektu : „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”

Finansowanie: „15% – środki własne, 85% – współfinansowanie ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.”

Wartość inwestycji:  3 764 705,89 zł brutto (tomograf wraz z zabudową kontenerową)

Tomograf komputerowy będzie służył przede wszystkim pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Urządzenie posłuży do szybkiej diagnostyki osób z podejrzeniem choroby Covid-19. Lokalizacja aparatu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków epidemiologicznych w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

Jest to trzeci tomograf w bialskim szpitalu.