W bialskim hotelu Delfin powstanie izolatorium

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się COVID-19, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zarządził publikację listy poniżej wskazanych obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego:
1) Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie;
2) Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 w Białej Podlaskiej;
3) budynek przy ul. Wyzwolenia 138 w Tomaszowie Lubelskim.
„ZARZĄDZENIE NR 387WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 września 2020 r.w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania sięCOVID-19,zarządzam publikację listy poniżej wskazanych obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego:
1)Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie;
2)Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11w Białej Podlaskiej;
3)budynek przy ul. Wyzwolenia 138 w Tomaszowie Lubelskim.§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz na tablicy ogłoszeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 383 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 września2020 r. w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2020 r.”