Prawie milion złotych dla szkoły w Leśnej Podlaskiej!

Dzięki funduszom europejskim szkoły z naszego regionu postawią na kształcenie zawodowe. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał z siedmioma beneficjentami pierwsze umowy  na realizację takich inwestycji. W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  z RPO WL wsparcie uzyskało w sumie 31 projektów. Dofinansowanie z UE wyniosło w nich niemal 81,7 mln zł.

 – Środki europejskie, które trafią do szkół w naszym regionie to z jednej strony szansa na dobrze wykształconą kadrę fachowców, a z drugiej okazja dla nauczycieli
na podnoszenie swoich kompetencji
. – przekonywał marszałek Jarosław Stawiarski.

W ramach naboru ogłoszonego w 2019 roku w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe wpłynęło 46 wniosków na łączną kwotę ponad 140 mln zł. W związku
z dużym zainteresowaniem konkursem Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył kwotę przewidzianą na wsparcie szkół zawodowych – z początkowych 51 mln zł do ponad 91 mln zł (w tym rezerwa na procedurę odwoławczą). Dofinansowanie unijne w wysokości niemal 81,7 mln zł uzyskało 31 projektów, których łączna wartość opiewa na kwotę nieco ponad 90,6 mln zł.

 Inwestycja w młodzież

Pierwsza z podpisanych dzisiaj umów dotyczy projektu pn. Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim, który zakłada wzrost potencjału zawodowego 410 uczniów i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy. Jego wartość to około 4,7 mln zł,
z czego dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł. W ramach projektów zrealizowane zostaną m.in.: szkolenia i staże uczniowskie u pracodawców czy szkolenia i kursy dla nauczycieli. Dzięki unijnemu wsparciu w szkole zostanie doposażona pracownia przedmiotów zawodowych.

Potęgowanie Kompetencji – Edycja II to nazwa kolejnego projektu, który zrealizuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Jego wartość to niemal 825 tys. zł, z czego dofinansowanie to ponad 700 tys. zł. Szansę na wzrost kompetencji zawodowych, dzięki realizacji programu kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy, uzyska 61 uczniów szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Wł. Andersa w Chełmie podpisał dzisiaj umowę na realizację projektu pn. Ekonomy i praca – to się opłaca. Jego wartość to ponad 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 2,4 mln zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, realizowanego w Technikum Ekonomicznym nr 3 w Chełmie. W wyniku działań zaplanowanych w projekcie zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie przyszłych absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wsparciem objętych zostanie aż 600 uczniów placówki oraz ich nauczyciele.

 Powiaty w trosce o kształcenie zawodowe

 Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego to projekt, który będzie realizowany przez tamtejszy samorząd. Celem głównym inwestycji jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w 5 szkołach powiatu biłgorajskiego: Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Biłgoraju, Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Biłgoraju, Technikum Mechaniczno-Elektrycznym
w Biłgoraju, Technikum Budowlanym w Biłgoraju oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Działania zaplanowane w projekcie poprawią atrakcyjność kształcenia w stosunku do potrzeb rynku pracy oraz podniosą kompetencje zawodowe uczniów. Wartość projektu przekracza 5 mln zł, z czego ponad 4,7 mln to dofinansowanie unijne ze środków EFS.

Kolejny projekt – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim, zakłada wzrost potencjału zawodowego blisko 1400 uczniów i 56 nauczycieli kształcenia zawodowego z 4 szkół: Zespołu Szkół nr 1
w Łukowie – Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Zespole Szkół nr 2 w Łukowie – Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Zespole Szkół nr 3 w Łukowie – Technikum oraz Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim – Technikum, Branżowej Szkole I stopnia.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie znalazły się m.in.: zajęcia dodatkowe
w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, zajęcia dodatkowe umożliwiające uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również staże uczniowskie. Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł, a dofinansowanie ze środków EFS to niemal 9,2 mln zł.

Powiat lubelski będzie realizował projekt Nowe kwalifikacje, którego celem jest wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych: Zespole Szkół Zawodowych nr 1  w Bychawie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespole Szkół Rolniczych – Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach oraz Zespole Szkół im. M. Kopernika  w Bełżycach. Jego realizacja pozwoli zwiększyć szanse na zatrudnienie 780 uczniów tych szkół, jak również rozwinąć kompetencje ich nauczycieli. Projekt zakłada m.in.: studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej. Wartość projektu to ponad 4,3 mln zł,  z czego dofinansowanie wynosi 3,9 mln zł.

 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim to projekt obejmujący 4 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w Kraśniku: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku – Technikum nr 3, Szkołę Branżową I stopnia w Stopnia w Kraśniku, Zespół Szkół nr 2  w Kraśniku – Technikum nr 2 oraz Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku – Technikum nr 1. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 536 uczniów
z powiatu kraśnickiego do wymagań rynku pracy i podniesienie kwalifikacji 37 nauczycieli. Wartość projektu opiewa na ponad 7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 6,3 mln zł.