Bialski „Medyk” dostanie ponad 3 miliony złotych

Kolejnych 10 beneficjentów zainwestuje w kształcenie zawodowe. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski pogratulował podpisanych umów. Mowa o projektach, w ramach których uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać z nowych form nauczania, dostosowanych do wymagań rynku pracy.

Projekty dla szkół zawodowych

W konkursie ogłoszonym w 2019 roku złożonych zostało 46 wniosków na łączną kwotę blisko 140,5 mln zł. Aby dofinansowanie otrzymała możliwie największa liczba projektów, Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację do blisko 92 mln zł (wcześniej wynosiła ok. 51 mln zł).
Dzięki zwiększeniu alokacji, dofinansowanie uzyskało łącznie 31 projektów na łączną wartość ponad 90,6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło blisko 82 mln zł.

Kształcenie ekspertów

W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe zaplanowano kompleksowe wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym:

 • organizacja staży uczniowskich u pracodawców,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli,
 • poprawę jakości oferty edukacyjnej,
 • doposażenie pracowni służących do nauki przedmiotów zawodowych.

Beneficjenci

 1. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu – Wsparcie na starcie – nowe możliwości edukacji zawodowej – wartość projektu to niemal 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 1,16 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia.
 2. Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak – Kształcenia 4.0 – wartość ogółem to ponad 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na nieco ponad 1,2 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Szkoła Branżowa I i II Stopnia Szkoły Umiejętności w Lubartowie.
 3. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – Od kształcenia do zatrudnienia – wartość projektu wynosi niemal 1,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków EFS to prawie 1,6 mln zł, wsparciem zostanie objętych 5 szkół prowadzonych przez ZDZ w Lublinie.
 4. Powiatowi Chełmskiemu/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku – AKTYWNI ZAWODOWO W DOROHUSKU – wartość projektu przekracza
  757 tys. zł, z czego ponad 644 tys. to dofinansowanie z EFS, wsparciem zostanie objęta: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Dorohusku.
 5. Powiatowi Krasnostawskiemu/Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie – Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie – wartość ogółem to niemal 1,6 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na nieco ponad 1,4 mln zł, wsparciem objęte będzie: Technikum Nr 2 w Krasnymstawie.
 6. Powiatowi Krasnostawskiemu/Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie – Zawodowcy z Kościuszki wartość projektu opiewa na ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 1,6 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.
 7. Powiatowi Opolskiemu – Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim – koszty ogółem nieco ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie to niemal 1,8 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim (Technikum, Technikum Ogrodnicze w Kluczkowicach), Zespół Szkół w Poniatowej (Technikum).
 8. Gminie Lublin – Lubelska Wyższa Szkoła Specjalistów – wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 3,15 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych, Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
 9. Gminie Lublin – Fachowcy jutra – wartość projektu wynosi ponad 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 4,7 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1, Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa  i Geodezji, Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych, Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych  i Przemysłu Spożywczego.
 10. Szkole Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej – Aktywna Szkoła 2 – wartość projektu to niemal 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 3,2 mln zł.
 11. Powiatowi Puławskiemu – Ocalać od zapomnienia – wartość projektu wynosi ponad 542 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 485 tys. zł, wsparciem objęta będzie szkoła: Technikum nr 3 w Puławach w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej.
 12. Powiatowi Puławskiemu – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim – wartość projektu wynosi ponad 3,4 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na nieco ponad 3 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Zespół Szkół nr 1 (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1), Zespół Szkół nr 2 w Puławach (Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 2), Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8), Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach (Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 6), Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie (Technikum nr 1), Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym (Technikum).
 13. Powiatowi Tomaszowskiemu – Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim – wartość projektu to nieco ponad 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 4,1 mln zł, wsparciem objęte będą szkoły: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych (Technikum, Szkoła Branżowa), Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych (Technikum, Szkoła Branżowa).

W projektach zaplanowano kompleksowe wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, czyli m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, poprawę jakości oferty edukacyjnej poprzez nowe formy nauczania czy doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. . Wymaganą formą wsparcia w każdym projekcie jest organizacja staży uczniowskich u pracodawców – (wymiar stażu uczniowskiego wynosi do 160 godzin, natomiast stypendium stażowe nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 2600 zł ).

 

Źródło: UMWL
Fot. Piotr Wójcik/UMWL