Rząd nie zapomniał o najsłabszych, To był rok wyzwań

Okres pandemii, pod znakiem której niemal w całości upłynął nam rok 2020, to dla nas wszystkich wielki egzamin z solidarności społecznej. Wrażliwość i wsparcie dla tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki epidemii, są niezwykle ważne. To zwłaszcza osoby starsze, mniej samodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne. – W ciągu ostatnich miesięcy podjęliśmy szereg działań służących szczególnej ochronie tych osób – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na ma wątpliwości, że to osoby starsze są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii. To one najdotkliwiej przechodzą zakażenie, dlatego powinny bardzo na siebie uważać, maksymalnie ograniczać kontakt z innymi, jeśli to tylko możliwe – pozostawać w domu.

– Apele o pozostanie w domu to jedno, ale realna pomoc i umożliwienie osobom starszym zastosowania się do tej prośby wymagały podjęcia konkretnych działań. Właśnie dlatego powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jeden telefon, wielkie wsparcie

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to przede wszystkim dedykowana infolinia pod numerem telefonu 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na różnego rodzaju pomoc – od zrobienia zakupów, przez wyprowadzenie psa, aż po pomoc w załatwieniu np. sprawy urzędowej online.

– Dzięki temu wiele spraw, które normalnie wiązałyby się z wyjściem z domu, są dzisiaj załatwiane w inny sposób. W efekcie ryzyko zakażenia się przez seniora koronawirusem znacznie spada – podkreśla minister Maląg.

Sukces i duże zainteresowanie Korpusem zarówno ze strony wolontariuszy, jak i samych seniorów, sprawiły, że wsparcie zostało rozszerzone o kolejne elementy, m.in. wolontariat cyfrowy, a z początkiem grudnia – wolontariat ozdrowieńców. Polega on na umożliwieniu osobom, które przeszły zakażenie i są odporne na wirusa, udzielania wsparcia w domach pomocy społecznej.

Najnowszym komponentem programu jest z kolei Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. To paczki zawierające żywność i różne potrzebne artykuły, które trafiły do placówek dla osób bezdomnych, samotnych oraz seniorów. Wartość wsparcia to 5 mln zł.

Ponad 600 mln zł dla domów pomocy społecznej

Wolontariat ozdrowieńców to oczywiście tylko ułamek wsparcia, na jakie mogły liczyć w czasie pandemii domy pomocy społecznej.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ok. 327 mln zł przeznaczono na wsparcie mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej w projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym. Aż 175 mln zł z tej puli to środki, które mogły być przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników placówek. Do tego dochodzą też środki z rezerwy celowej budżetu państwa. W sumie wsparcie dla DPS to już ponad 600 mln zł.

– Bezpieczeństwo zarówno podopiecznych, jak i bardzo ciężko pracujących w tym czasie pracowników domów pomocy społecznej jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie dodatkowych środków finansowych – zapewnia minister Marlena Maląg.

Wsparcie i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, szereg ułatwień dla prowadzących warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej oraz kontynuacja finansowania ich ze środków PFRON pomimo zawieszenia lub przestoju działalności – to tylko niektóre z wielu form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami realizowanych w czasie pandemii.

– Do tego dochodzi też m.in. rekompensata wynagrodzenia, a dzięki nowym przepisom również składek i podatków, wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładzie aktywności zawodowej. Zdecydowaliśmy także m.in. o zwiększeniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – wylicza minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie finansowe z Tarczy Antykryzysowej.

Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

Sytuacja epidemiczna sprawiła, że konieczne było wprowadzenie zdalnego nauczania dla uczniów i studentów. To okazało się to sporym wyzwaniem. W szczególnie trudnym położeniu znalazły się rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Nie każde z nich mogło zapewnić każdemu dziecku dostęp do własnego komputera.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” powstał po to, by umożliwić zakup przede wszystkim komputerów i oprogramowania do nauczania zdalnego, sprzętu audiowizualnego, a także sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. To 130 mln zł. Środki trafiły już do placówek i rodzin zastępczych.

– Nauka jest oczywiście bardzo ważna, ale kontakt z rówieśnikami, który dzisiaj jest często bardzo utrudniony, też jest ważny. Dlatego cieszę się, że dzięki programowi udało nam się zapewnić wielu dzieciom dostęp do sprzętu komputerowego – kwituje minister Marlena Maląg.

Osoby w kryzysie bezdomności ze wsparciem

– W tym roku na wsparcie osób bezdomnych przeznaczyliśmy łącznie ponad 17 mln zł – informuje szefowa resortu rodziny.

To m.in. program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. W sumie przeprowadzono trzy konkursy w ramach edycji 2020, w których dofinansowanie otrzymało blisko 80 podmiotów. To środki zarówno na zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych, działania aktywizujące, wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, jak też inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Do tego dochodzi m.in. projekt „Akademia streetworkingu” realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii objęte zostało ponad 4,2 tys. osób w kryzysie bezdomności. Środki przeznaczone na ten cel to blisko 5,5 mln zł.

Formy wsparcia w projekcie to m.in. monitorowanie miejsc niemieszkalnych, ogrzewalnie i izolatorium nisko-progowe, wydawanie posiłków i środków ochrony osobistej, a także prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa. To m.in. dziesiątki tysięcy wydanych osobom bezdomnym maseczek.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną na początku listopada minister Marlena Maląg zaapelowała do Wojewodów o podjęcie szczególnych starań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Przygotowano także szczegółowe wytyczne dla prowadzących placówki wsparcia.

Wsparcie dostosowane do potrzeb

– Za nami rok pełen wielkich wyzwań i trudności. Nie zapominamy jednak o nikim i robimy co w naszej mocy, by potrzebna pomoc trafiała wszędzie tam, gdzie jest dzisiaj niezbędna. Szczególnie troszczymy się o tych, którzy nie zawsze są w stanie poradzić sobie sami, a więc osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, osoby bezdomne. To były trudne miesiące, ale wierzę, że wielkimi krokami zbliżają się lepsze czasy, czego wszystkim nam życzę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej