Miliardy złotych dla naszego województwa. To drugi wynik w Polsce

Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego (TPST), który ma być odpowiedzią na działania zmierzające do neutralności klimatycznej do 2050 roku, określane mianem Europejski Zielony Ład. Plan stanowić będzie zarys przebiegu procesów modernizacyjnych gospodarki wydobywczo-energetycznej w regionie do 2030 roku. Powstanie dokumentu jest kluczem do otrzymania wsparcia
z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego łączny budżet
to ponad 4,4 mld euro.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się dziś wideokonferencja poświęcona Terytorialnemu Planowi Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego z udziałem: Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych górnictwa węglowego, Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego oraz Zdzisława Szweda, członka zarządu województwa lubelskiego.

Po raz pierwszy Lubelskie ma szansę na to, aby otrzymać środki z funduszu, który pozwoli zagospodarować te tereny od Łęcznej po Chełm w taki sposób, aby nie traciły one swoich funkcji społeczno-gospodarczych, aby zbudować tam nowy potencjał.
tłumaczył minister Artur Soboń.

Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane
na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: lubelskie, śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 21 grudnia 2020 roku powołał Zespół Zadaniowy ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczy wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski .

Wierzę, że Komisja Europejska zaakceptuje nasze plany i będziemy mogli skorzystać z tym unijnych funduszy. Kwestie te poruszyliśmy także podczas przygotowania strategii rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. wyjaśniał wicemarszałek Wojciechowski.

W ramach prac zespołu postaramy się opracować taki plan, aby zadbać o każdy region, gdzie będą realizowane działania klimatyczne.dodał z kolei członek zarządu Zdzisław Szwed.

TPST ma na celu wskazać wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz określić potrzeby w zakresie dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania pracowników i rekultywacji środowiska. Planem zostanie objęty obszar najbardziej związany z działalnością kluczowego partnera LW Bogdanka S.A., który uwzględnia łęczyńsko-chełmski okręg górniczo-energetyczny obejmujący części trzech podregionów (lubelskiego, chełmsko-zamojskiego i bialskiego).

Do najważniejszych zadań w ramach prac nad projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego należy:

  • przygotowanie oraz analiza danych, informacji oraz materiałów niezbędnych
    do opracowania Planu,
  • podejmowanie decyzji w sprawie zawartości merytorycznej wkładu do Planu,
  • współpraca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwem Klimatu, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz wskazanym przez MFiPR ekspertem zewnętrznym,
  • przedstawienie Zarządowi Województwa Lubelskiego do zatwierdzenia projektu Planu.

Uczestnicy wideokonferencji poruszyli również temat konsultacji Umowy Partnerstwa, w ramach której Polska będzie miała łącznie do dyspozycji około 76 miliardów euro. Określa ona cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro.
W ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027 dla Lubelskiego przewidziano 1,768 mld euro (ze środków UE) oraz 312 mln euro wkładu krajowego (łącznie ponad 2 mld euro), które zasili inwestycje finansowane z programu regionalnego. Będzie to drugi
co do wysokości środków program w Polsce zarządzany przez samorząd województwa – więcej otrzyma tylko województwo śląskie.

Mamy miliardy dla regionu i musimy je wspólnie dobrze wykorzystać. Moment,
w którym rząd pokazał Umowę Partnerstwa, czyli to w jaki sposób będziemy wydawać środki europejskie w kolejnym budżecie Unii, w jaki sposób będziemy to robić dla Polski, jest dniem sukcesu województwa lubelskiego.
przekonywał minister Soboń.

Pieniądze na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację inwestycji
w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

Fot. Piotr Wójcik/UMWL