Ogromne pieniądze dla regionu – przyjęto Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

W dn. 19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Dokument ten został poddany korektom i uzupełnieniom w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje projektu SRWL2030  trwały łącznie 52 dni (od 20 października do 10 grudnia 2020 r.). Głównymi interesariuszami procesu konsultacji społecznych projektu Strategii byli przedstawiciele społeczności lokalnych, władz regionalnych i lokalnych, przedstawiciele administracji rządowej, samorządy gospodarcze, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenie biznesu, środowiska naukowo-badawcze, przedstawiciele uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-naukowych oraz mieszkańcy województwa.

Zainteresowanie konsultacjami projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku było bardzo duże. Najliczniejszy charakter uwag skupiał się wokół celów, w zakresie modyfikacji kierunków działań jak również ich rozwinięcia. W aspekcie wymiaru terytorialnego uwagi dotyczyły najczęściej wskazania nowych lub rozszerzenia zakresu przedsięwzięć oraz w zakresie delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji.

Wnioski z konsultacji społecznych oraz wynikające z nich rekomendacje zostały poddane dokładnej i pogłębionej analizie, a następnie zostały wykorzystane do uzupełnień i korekt przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego projektu Strategii.

Jednym z ważniejszych punktów strategii jest m.in poprawa komunikacji naszego regionu w tym dalsza realizacja drogi ekspresowej S19,stanowiącej fragment szlaku drogowego Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy UE oraz sprzyjającej lepszemu skomunikowaniu z ośrodkiem wojewódzkim powiatu radzyńskiego. W przygotowaniu jest realizacja S19 na odcinkach granica woj. Lubelskiego –Międzyrzec Podlaski (10,7 km), Międzyrzec Podlaski –Lubartów (64,1 km).

W strategię wpisano również rozwój podlaskiego OSI. Do jego zadań ma należeć: Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. Przedsięwzięcia flagowe:−Opracowanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody; −Aktualizacja lokalnych dokumentów planistycznych w zakresie uwzględnienia działań i warunków zagospodarowania wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych.Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw ; Rozwijanie sektora logistycznego (infrastruktura, systemy zarządzania, usługi, kompetencje i umiejętności kadr). Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych,rozwój sportu i usług wolnego czasu ; Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rozwijanie funkcji użytkowej obiektów kulturowych. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej; Wspieranie działań i współpraca z właściwymi podmiotami na rzecz realizacji inwestycji sprzyjających pogłębianiu kontaktów międzyregionalnych, w tym w zakresie infrastruktury granicznej (budowa i rozbudowa przejść granicznych oraz dostosowanie ich do obsługi ruchu turystycznego) oraz poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna)Przedsięwzięcia flagowe:−Przebudowa kolejowego przejścia granicznego Terespol –Brześć,−Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna).