Będzie przebudowa drogi do Międzyrzeca

Trzy firmy zostały wybrane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg wojewódzkich Nr 806 i Nr 807.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski na odcinku
od km 0+080 do km 1+600
, wystartowała tylko jedna firma – Biuro Opracowań Programów
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LIPSUS” z Chełma
, która za realizację tego projektu zaproponowała kwotę 366 786,00zł.

Na opracowanie dokumentacji dla drugiego odcinka tej drogi wojewódzkiej, od
km 11+000 do km 19+470, wystartowało aż 5 firm: Biuro Usług Projektowych Drogprojekt
z Lublina, S.C. Attila M. Królicki, W. Jóźwiak z Rzeszowa, S.T.I. Polska Sp. z o.o. z Warszawy, ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz Konsorcjum firm Roden Road Design Polska
Sp. z o.o. i Roden Mernoki Iroda Kft. z Budapesztu
.

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, za najkorzystniejszą wybrał ofertę Biura Usług Projektowych Drogprojekt z Lublina. Wykonawca za opracowanie dokumentacji na ten ponad 9km odcinek drogi wojewódzkiej, zaproponował kwotę 1 517 733,90zł.

Kompleksową dokumentację projektową dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 wykona firma S.C. Attila M.Królicki, W.Jóźwiak z Rzeszowa, która zaproponowała kwotę 1 312 287,00zł. W przetargu na realizację tego zadania, pokonała ona Konsorcjum firm Roden Road Design Polska Sp. z o.o. oraz Roden Mernoki Iroda Kft.
z Budapesztu a także firmę ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa.

W skład dokumentacji, która jest do opracowania, wchodzi między innymi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy branży drogowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt wykonawczy branży elektrycznej, sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, projekt tymczasowej organizacji ruchu, szczegółowa inwentaryzacja zadrzewienia wraz z planem wyrębu, projekt wyburzeń i rozbiórki, projekt stałej organizacji ruchu, część kosztorysowa i przedmiarowa, dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wykonawca dokumentacji ma także przygotować informacje na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz operaty wodno-prawne.

Rozbudowa tych dwóch dróg wojewódzkich, położonych w północnej części Lubelszczyzny, to jedne z ważniejszych inwestycji, które będą realizowane w najbliższych latach. Zarówno droga wojewódzka Nr 806 jak i Nr 807, potrzebują tej rozbudowy. Dzięki niej, poprawi się bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów jak i pieszych. Poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowa i rozbudowa chodników, budowa ścieżki rowerowej
i ciągów pieszo-rowerowych, budowa zatok autobusowych, miejsc do kontroli i ważenia pojazdów czy zniesienie barier architektonicznych dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych to tylko część prac, które zostaną wykonane
mówi Paweł Szumera, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Lublinie.

Droga wojewódzka nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski to droga zbiorcza dla wszystkich dróg powiatowych i gminnych. Ma duże znaczenie regionalne oraz ponadregionalne, pozwala w najkrótszym czasie dojechać do drogi ekspresowej S19 i budowanej autostrady A2. Podobnie droga wojewódzka 807 ma znaczenie ponadregionalne, pozwala w najkrótszym czasie dotrzeć do drogi ekspresowej S17 a tym samym skomunikować lubelskie
z województwem mazowieckim i stolicą Polski. Przebudowa tych dróg powinna zbiegać się czasowo z uruchomieniem Autostrady A2. Ze względu na stan techniczny, bezpieczeństwo
i znaczenie w układzie komunikacyjnym wymagają one działań natychmiastowych, co czynimy już, przygotowując dokumentację projektową na oba te odcinki –
dodaje Ryszard Szczygieł, pochodzący z Łukowa Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.