Miliardy złotych na wsparcie obszarów wiejskich w Polsce Wschodniej

750 miliardów złotych trafi do Polski w latach 2021-2027 – to dla naszego kraju olbrzymi zastrzyk finansowy. Prace Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczą Funduszu Odbudowy, polityki spójności, instrumentu React-EU i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki z poszczególnych unijnych instrumentów muszą się wzajemnie uzupełniać, aby przyniosły jak największe korzyści dla gospodarki. O Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej UE mówił podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

– Z pewnością Krajowy Plan Odbudowy będzie satysfakcjonujący dla obszarów wiejskich. Po konsultacjach społecznych i wysłuchaniu dla Krajowego Planu Odbudowy wprowadzamy zmiany w dokumencie. Zwiększamy wsparcie dla obszarów wiejskich – mówił Waldemar Buda.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) sfinansujemy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Będziemy inwestować w centra przechowalniczo-dystrybucyjne, rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych, a także wspierać inwestycje małych i średnich firm (MŚP) sektora rolno-spożywczego. Planujemy także przeznaczyć fundusze na zakup maszyn i urządzeń do produkcji, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów. Na wsparcie z KPO będą mogły także liczyć projekty z zakresu wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz (bez GMO). W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym utworzonych zostanie sześć laboratoriów badawczych.

Wiele projektów KPO będzie realizowana na obszarach wiejskich. Przewidujemy inwestycje dotyczące systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami. Będą inwestycje w szybki internet na obszarach wiejskich, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy będziemy wspierać inwestycje z obszarów: badania i innowacje; inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; „zieloną” i cyfrową transformację; spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, nowe miejsca pracy; zdrowie; konkurencyjność; odporność gospodarki; produktywność; edukację i umiejętności; dobrze funkcjonujący jednolity rynek.
Jak zaznaczył wiceminister Buda obszary wiejskie mogą również liczyć na wsparcie funduszy z polityki spójności w ramach programów krajowych i regionalnych.

– Pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej – powiedział minister Buda.