Nasze województwo w krajowej czołówce jeśli chodzi o rządowe dofinansowania inwestycji!

Dofinansowanie z programów inwestycyjnych stanowi ogromne wsparciem dla rozwoju województwa lubelskiego. Otrzymały je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki niemu będziemy mogli zrealizować inwestycje, które zmienią oblicze naszego regionu.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych)

Łącznie, w latach 2019-2021, do województwa lubelskiego trafiło ponad 902 mln zł. Z czego w 2021 r. przyznano 289,6 mln zł. Jest to druga pod względem wysokości kwota przyznana dla województwa w kraju.

Z przyznanych środków – 190,9 mln zł zostało przeznaczonych na drogi powiatowe, a 98,7 mln zł na drogi gminne. Dzięki tej dotacji zostanie wyremontowanych lub utworzonych łącznie 525 km dróg na terenie województwa lubelskiego, z czego 364 km dróg powiatowych i 161 km dróg gminnych.

Aktualnie trwa ocena wniosków w kolejnym konkursie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynęły 83 wnioski o łącznej wartości zadań 7,6 mln zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach RFIL – programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię – województwo lubelskie otrzymało łączne 913 mln zł. Pieniądze pochodzące z funduszu COVID-19, są ogromnym impulsem inwestycyjnym.

Ideą Funduszu Inwestycji lokalnych było zrekompensowanie jednostkom samorządu terytorialnego ubytku dochodów z tytułu podatków CIT i PIT, tak żeby nie ograniczać możliwości inwestycyjnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla wojewoda lubelski Lech Sprawka. – Warto zwrócić uwagę na to, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego korzystają z funduszu COVID-19 również z innych ścieżek postępowania. Jeżeli mówimy w kontekście zasady pomocniczości państwa i zrównoważonego rozwoju w obrębie regionu, powinniśmy przy rozdziale środków uwzględniać również sytuację finansową w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, a tutaj zróżnicowanie jest ogromne – dodał Lech Sprawka.

 

 

W ramach funduszu, w pierwszym rozdaniu przy podziale środków algorytmem, nasz region otrzymał 435 mln zł, zaś w pierwszym postępowaniu konkursowym – 313 mln zł.

165 mln zł przyznane w drugim postępowaniu konkursowym to czwarta pod względem wysokości kwota przyznana dla województwa oraz największa przyznana kwota dofinansowania na jednego mieszkańca dla województwa.

 

W ramach RFIL środki zostały przyznawane m.in. na modernizację obiektów jednostek ochrony zdrowia, modernizację dróg, budowę i modernizację oświetlenia drogowego, systemów wodno-kanalizacyjnych oraz szkół i innych obiektów oświatowych, a także budowę obiektów sportowych i termomodernizację budynków.

Ponadto, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trwa rozpatrywanie rozstrzygnięć dotyczących dofinansowania wniosków gmin, w których istniały PGR-y. Jak podkreśla wojewoda lubelski Lech Sprawka, jesteśmy w trakcie procesu oceny, przy czym ta lista zostanie rozszerzona dlatego, że pierwotnie w skali kraju na to zadanie było przeznaczone 250 mln zł, a decyzjami premiera Mateusza Morawieckiego, przekazanymi wczoraj do opinii publicznej wynika, że ta kwota wzrośnie do 340 mln zł w skali kraju.