Specjalistyczny sprzęt wojskowy dla szkół w Białej Podlaskiej i Terespolu

Promocja idei Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW), jako systemowego podejścia do oczekiwań i potrzeb społecznych, a tym samym upowszechnianie edukacji  w zakresie obronności było tematem przewodnim konferencji prasowej przeprowadzonej  6 maja br. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,  w strukturze której funkcjonują dwa Akademickie Licea Ogólnokształcące (ALO).

Na konferencję przybył gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej (18. DZ). Ze strony organizatorów obecni byli: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, rektor PSW, Elżbieta Zaremba, dyrektor ALO w Białej Podlaskiej, Agnieszka Kulicka, dyrektor ALO w Terespolu, ppłk rez. Krzysztof Plażuk, koordynator klas OPW w obu liceach oraz reprezentanci klas objętych patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Warto nadmienić, iż ALO w Białej Podlaskiej i Terespolu to jedyne licea w mieście Biała Podlaska i powiecie bialskim, którym udało się uzyskać certyfikację MON. Jednostkami patronacki z ramienia 18. DZ są dla tych szkół 1. Warszawska Brygada Pancerna im. generała Tadeusza Kościuszki oraz 18. Siedlecki Batalion Dowodzenia.

Od kilku lat zdobywamy doświadczenie prowadząc w szkole klasy mundurowe, realizując własny program wprowadzający młodych ludzi przede wszystkim w podstawy do służby wojskowej, dając im  możliwość dokonania późniejszych bardziej świadomych wyborów ścieżki zawodowej – powiedziała Elżbieta Zaremba, dyrektor ALO funkcjonującego przy  PSW w Białej Podlaskiej. – Widząc zainteresowania młodych ludzi, zapał w poznawaniu służby mundurowej staramy się doskonalić swój program. Uznając swój dorobek, postanowiliśmy w 2020 roku ubiegać się o utworzenie klas OPW, upatrując w tym szansę stworzenia jeszcze lepszej oferty dla młodzieży. Udało się, nasze dotychczasowe osiągnięcia zostały docenione i znaleźliśmy się w gronie 130 elitarnych klas w Polsce, które na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej od 1 września 2020 r. rozpoczęły prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego – podkreśliła dyrektor Zaremba, a następnie zachęciła młodzież do wstępowania w szeregi klas mundurowych, wskazując na szanse jakie daje systemowe podejście do kształcenia uczniów przejawiające się opracowanym przez MON programie kształcenia, dofinansowaniem i doposażeniem w specjalistyczny sprzęt oraz wsparciem szkolenia poprzez jednostki patronackie wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej.

O szczegółach dotyczących korzyści dla uczniów, jakie niesie ze sobą przyznanie patronatu MON mówiła Agnieszka Kulicka, dyrektor ALO w Terespolu. – Oba licea zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt, m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory  do walki wręcz,  Łącznie wydaliśmy na ten cel po 46 200 zł, z czego każde liceum otrzymało 36 960 zł  z dotacji. Uczniowie otrzymali również pakiety umundurowania składające się m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i elementów ubioru zimowego w cenie 1320zł, sfinansowane w 80 % z dotacji – powiedziała.
Dotacja została udzielona na zakup 2 pakietów wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego dla 23 uczniów ALO w Terespolu i 25 uczniów ALO w Białej Podlaskiej. Całkowity koszt realizacji zadania to 158 760 zł, a wysokość przyznanej dotacji wynosi 127 008 – dodała Agnieszka Kulicka, wspominając również o współpracy, jaką oba licea nawiązały z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” będąca jedną z dwóch organizacji proobronnych, które jako pierwsze podpisały z MON porozumienia partnerskie o współpracy przy szkoleniu uczniów klas mundurowych. Dzięki temu uczniowie, w ramach Fundacji, będą mogli brać udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez wojsko (np. taktycznych, ratownika pola walki itp.). Dyrektor Kulicka podkreśliła, iż idea klas OPW od samego początku znalazła olbrzymie wsparcie u Burmistrza Miasta Terespol a także Rady Miasta, co powoduje, że liceum ma realne możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach.

Garnizon Biała Podlaska rozrasta się, od lipca rozpoczniemy funkcjonowanie w pełnym reżimie szkoleniowym. Biorąc pod uwagę, że garnizon Biała Podlaska to docelowo około 2,5 tysiąca żołnierzy, będziemy w niedługiej perspektywie potrzebowali znacznych zasobów żołnierzy. Klasy mundurowe są dla nas naturalnym krokiem do tego, aby zachęcać młodzież do wstępowania do wojska – powiedział gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18.DZ, wskazując jednocześnie, iż po stronie podległych mu jednostek wojskowych leży przeprowadzenie zajęć praktycznych. – Tutaj stoimy otworem nie tylko do zajęć, które odbywają się w reżimie dydaktycznym (mam tu na myśli wszystkie zajęcia praktyczne, które muszą być zrealizowane). My wychodzimy z inicjatywą dla klas, które są pod naszym patronatem. Będziemy chcieli organizować im wycieczki do jednostek nie tylko w obrębie Siedlec i Białej Podlaskiej. Zależy nam, aby młodzież obserwowała, na czym polega życie żołnierskie, żeby jak najbardziej przybliżyć im wojsko – podkreślił generał Gromadziński, odnosząc się do realizacji planu współpracy pomiędzy jednostkami patronackimi i obiema szkołami. W swoim wystąpieniu generał wskazał na oczywiste wartości dodane, jakie niesie taka współpraca.  – Kiedy skończy się szkoła, nie będzie dylematów, czy wstąpić do wojska, czy nie – skonkludował dowódca 18. DZ.

Na konferencji obecni byli również uczniowie klas pierwszych OPW z ALO w Białej Podlaskiej i Terespola, którzy mówili o swoich motywacjach leżących u podstaw podjęcia nauki właśnie w tych placówkach oświatowych. – Zawsze marzyłem, by pójść w kierunku służb mundurowych. Dzięki tej szkole mogę w prostszy sposób dostać się na studia na kierunku wojskowym – powiedział jeden z uczniów. – Wybrałem tę szkołę, ponieważ od zawsze interesuję się wojskowością. Dla mnie militaria to ciekawy temat. Z przedmiotów najbardziej lubię edukację wojskową i samoobronę, ponieważ na zajęciach możemy nauczyć się wiele rzeczy, które przydadzą nam się w dalszym życiu – dodał kolejny uczeń.

Formuła OPW daje młodzieży realną szansę na wstępne przygotowanie się do kariery wojskowej i skorzystanie z wielu przywilejów, jakie daje taki wybór, m.in. można liczyć na preferencje w przyjęciu do służby wojskowej oraz w rekrutacji na studia wojskowe. W ramach programu edukacji wojskowej realizowanej równolegle z kształceniem ogólnym uczniowie odbywają minimum 230 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, w tym w formie obozu wojskowego. Program obejmuje cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa) oraz szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).

Autor: ppłk rez. Krzysztof Plażuk
Fot. st. kpr. Aleksander Perz, 18. DZ