Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania. Gratulujemy

Najważniejszymi punktami XXVII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, która odbyła się 13 lipca 2021 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym była dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 władzom województwa. Sejmik w obu przypadkach opowiedział się po stronie Zarządu Województwa Lubelskiego.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła dyskusja nad „Raportem o stanie województwa lubelskiego”, który opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego w roku 2020 oraz podsumowuje działania zrealizowane przez Zarząd Województwa. Omawiając dokument, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zauważył, że miniony rok nie był udany, ze względu na pandemię COVID-19, ale podkreślił, że bardzo dobrze radzimy sobie z wykorzystaniem środków europejskich.

W pewnych obszarach musieliśmy zweryfikować plany. Trzeba było podjąć jak najskuteczniejsze działania, by zminimalizować konsekwencje pandemii w gospodarce regionu, przygotować wsparcie służby zdrowia i zawalczyć o utrzymanie miejsc pracy w Lubelskiem. Obok tego trwała normalna praca na wielu polach należących do kompetencji samorządu województwa – powiedział marszałek. – Mimo bardzo trudnego czasu zmagania się z pandemią i jej skutkami, bardzo dobrze radzimy sobie z wykorzystywaniem środków europejskich, co stawia Lubelskie na czele polskich regionów – dodał.

Skutki pandemii COVID-19 były czynnikiem mającym negatywny wpływ na realizacje budżetów większości jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planowanych dochodów własnych, w szczególności dochodów podatkowych, spowodował w samorządach wzrost poziomu zadłużenia oraz ograniczanie wydatków inwestycyjnych. Na tym tle województwo lubelskie przedstawia się nad wyraz pozytywnie.

W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły trudności z płynnością finansową, a kwota zabezpieczona w budżecie na inwestycje pozwalała na ich realizacje w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

Dochody własne województwa lubelskiego w relacji do 2019 r. wzrosły o 30%. Dochody z tytułu podatków, które odzwierciedlają koniunkturę gospodarczą regionu, utrzymały się na poziomie roku 2019 i wyniosły 234,5 mln. zł.

Otrzymana subwencja ogólna, której wartość szacowana jest na podstawie potencjału regionu, była wyższa niż w 2019 r. o 14,67% i wyniosła 356 mln. zł.

Łączne dochody województwa lubelskiego w 2020 r. osiągnęły wartość 1,047 mld zł., natomiast wydatki budżetu województwa w roku 2020 wyniosły 906,9 mln zł.

Sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych i wsparcie placówek ochrony zdrowia w związku z przeciwdziałaniem pandemii było priorytetem Zarządu Województwa. Dlatego w ciągu roku dokonywano ograniczania wydatków bieżących, aby przeciwdziałać ryzyku braku płynności i otrzymania mniejszych niż zaplanowano dochodów. Pozwoliło to na zmniejszenie zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących o ok. 100 mln. zł.

  • Wydatki majątkowe – 263,4 mln. zł.
  • Utrzymano wszystkie inwestycje, na które wydano 113 mln. zł.
  • Dotacje inwestycyjne – 133 mln. zł.
  • Zakup akcji Portu Lotniczego – 18,5 mln. zł.
  • Wydatki bieżące – 643,5 mln. zł.

 

Na wydatki w 100% finansowane ze środków własnych budżetu w roku 2020 wydatkowano 572,5 mln. zł., w tym:

– dotacje dla instytucji kultury – 82,8 mln. zł.;

– utrzymanie jednostek oświatowych – 53,5 mln. zł.;

– ochrona zdrowia – 112 mln. zł., w tym pokrycie strat szpitali za 2018 rok – 30,2 mln.zł.;

– remonty, modernizacja i inwestycje na drogach wojewódzkich – 177,3 mln. zł.;

– zadania finansowane ze środków europejskich – 288,2 mln. zł.

Mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej związanej z wprowadzonymi ograniczeniami,  budżet województwa lubelskiego za rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości 140,3 mln zł. Osiągnięty wynik pozwolił Zarządowi na kontynuację planu w zakresie zmniejszenia zadłużenia województwa.

Dług na koniec roku 2020 wyniósł 691,6 mln zł i jest najniższy od 2018 roku. W relacji do dochodów osiągnął najniższy wskaźnik od 2015 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2020 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta. Zostało zaopiniowane pozytywnie, bez zastrzeżeń.

W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Lubelskiego 19 radnych zagłosowało „za”, 6 było „przeciw”, 8 wstrzymało się od głosu.

Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego 19 radnych było „za”, 6 – „przeciw”, 8 wstrzymało się od głosu.