Korespondencja z sądem nie tak straszna. Jak to powinno wyglądać?

 Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się pan Adam, który został zobowiązany przez sąd do złożenia pisma. Sąd w piśmie poprosił go o złożenie trzech dodatkowych kopii dokumentów dla wierzycieli. Pan Adam zastanawiał się w jaki sposób powinien prawidłowo złożyć dokumenty, aby wszystko było zgodnie z procedurą.

  1. Pismo wraz z załącznikami

Pismo które jest przesyłane do sądu opisuje to czego się domagamy wraz z uzasadnieniem lub odpowiedź na argumenty drugiej strony. Pismo powinno być sporządzane w taki sposób aby osoba czytająca je mogła zrozumieć co chcesz przekazać.

Często w piśmie wymieniamy różnego typu dowodowy np. dokumentację medyczną, rachunki, umowy. Wszystkie dowody, które mają formę pisemną powinny być wymienione na końcu pisma jako załączniki. Załączniki stanowią integralną część pisma sądowego. Jeśli wskazujemy w załączeniu konkretny dokument to powinien być on dołączony do pisma sądowego. Nie dołączenie dokumentów lub jednego z nich  będzie powodowało wezwanie sądu do przesłania brakujących załączników.

  1. Podpis osoby składającej

Każde pismo sądowe powinno być podpisane przez osobę składającą je. Nie ma konieczności parafowania każdej strony składanego pisma bądź załączników. Wystarczające jest złożenie jednego podpisu zaraz pod treścią pisma sądowego.

  1. Załączniki – oryginały czy kserokopie

Bardzo często klienci zastanawiają się czy do pisma sądowego są zmuszeni załączyć oryginały dokumentów, czy jednak wystarczające będzie złożenie jego kserokopii. Zrozumiałym jest fakt, że nie chcemy pozbywać się oryginałów dokumentów, które są naszą własnością. Należy zwrócić uwagę, że dokumenty, które są przesyłane do sądu są wpinane do akt sprawy i nie jest możliwe ich powrotne odesłanie. W znacznej większości sądowi wystarczy przesłana kserokopia załączników, która stanowi odzwierciedlenie oryginału.

Jeżeli zależy Ci na uwiarygodnieniu składanych przez Ciebie dokumentów możesz udać się do notariusza, który w swojej kancelarii skseruje dokumenty, porówna je z oryginałami i potwierdzi ich zgodność. Korzystanie z usług notariusza jest odpłatne, dlatego im więcej posiadasz dowodów/załączników tym będą większe koszty poniesione za tego typu usługę.

Warto podkreślić, że jeżeli prześlesz sądowi dokument potwierdzony przez notariusza jest on traktowany na równi z oryginałem.

  1. Ilość kopii (odpisów)

Kolejnym pytaniem, nurtującym wielu klientów jest jak wiele kopii (odpisów) dokumentów jesteśmy zobowiązani przesłać sądowi. Nie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ zależy to od liczby stron procesowych. Należy pamiętać, że dla sądu zawsze jest przeznaczona jedno pismo wraz z załącznikami a w zależności od tego czy w danym postępowaniu występuje jedna, trzy czy więcej stron przeciwnych musisz przesłać odpowiednią liczbę dokumentów dla każdego z nich, np. gdy występuje tylko jeden przeciwnik procesowy to do sądu wysyłasz dwa pisma (jedno dla sądu drugie dla przeciwnika), gdy jest trzech przeciwników to do sądu wysyłasz cztery pisma (jedno dla sądo, a trzy dla przeciwnika).

Pamiętaj, dokumenty które przesyłasz do sądu nie składają się tylko z samego pisma, ale również z załączników. Każda osoba występująca w sprawie musi otrzymać pismo o takiej samej treści i takich samych załącznikach.

  1. Kto przesyła pisma drugiej stronie

Pamiętaj, jeśli działasz w sprawie sam (bez pełnomocnika) to wszystkie pisma wraz załącznikami (kopie) przesyłasz do sądu. W dalszej kolejności sąd rozsyła przygotowane przez Ciebie pisma innym uczestnikom postępowania.

 Uwagi ogólne:

– jeśli chcesz przedstawić sądowi swoją historię, pamiętaj, że sąd nigdy o niej nie słyszał, dlatego zdania powinny być konkretne oraz logiczne

– napisz sądowi czego oczekujesz od niego

–  przygotowując pismo zadbaj o jego estetykę  (najlepiej aby pismo było przygotowane na komputerze)

– jeśli znasz sygnaturę akt zawsze podawaj ją na pierwszej stronie pisma sądowego- to ułatwi ich uporządkowanie

– dokumenty możesz przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sądzie

– wydrukuj dla siebie jedną kopię dokumentu wraz z załącznikami, abyś wiedział co przesłałeś do sądu

Źródło: SKEF