Propozycje wspierane przez senatora Biereckiego, to bezpieczeństwo i pieniądze dla rolników

Rząd zaprezentował kompleksowy program dla wsi i rolnictwa będący częścią Polskiego Ładu. W pracach nad tymi propozycjami aktywnie uczestniczył senator z Południowego Podlasia Grzegorz Bierecki.To bardzo ambitna strategia rozwoju polskiego rolnictwa.

– Od początku podkreślałem, że rozwój polskiej wsi, to jeden z moich priorytetów, a służba polskiemu rolnictwu, to rdzeń naszego programu odbudowy po pandemii  – przyznaje w rozmowie z naszym portalem senator Bierecki – Mieszkańcy wsi i rolnicy zasługują na zdecydowanie więcej niż otrzymywali za poprzednich rządów, a polityka Prawa i Sprawiedliwości – oparta na idei solidarnego i zrównoważonego rozwoju – wyrasta z niezgody na krzywdzę, jaką przez długie lata III RP wyrządzono polskiej wsi – wyjaśnia parlamentarzysta.

Nie ulega wątpliwości, że Polska wieś cały czas się modernizuje, ale rolnictwo nadal pozostaje jednym z najtrudniejszych odcinków pracy. Rząd nie pozostaje bierny, stąd rozwiązania, których celem jest zapewnienie polskim rolnikom opłacalność produkcji m. in. poprzez gwarancję dopłat na europejskim poziomie, ubezpieczeń rolniczych, które uchronią przed ryzykiem pogodowym oraz poprzez wsparcie w obliczu walki z Afrykańskim Pomorem Świń.

Ubezpieczenia chroniące przed ryzykiem pogodowym, to temat który już na samym początku prac nad programem aktywnie wspierał senator z Południowego Podlasia.

– Nasz program daje rolnikom wyższe dochody, zapewnia większą opłacalność produkcji oraz ułatwia prowadzenie gospodarstwa i jego rozwój. Polska wieś potrzebuje więcej wolności działania, mniej biurokracji i obciążeń, więcej zrozumienia dla ciężkiej pracy rolników – i to przede wszystkim chcieliśmy zawrzeć w naszym programie. Podkreślę to po raz kolejny: POLSKA WIEŚ ZASŁUGUJE NA TAKIE SAME SZANSE ROZWOJOWE I JAKOŚĆ ŻYCIA JAK MIASTA – zaznacza Grzegorz Bierecki i dodaje – To przecież wieś i mieszkańcy wsi ponieśli największe koszty neoliberalnej polityki transformacji, która pozostawiła ich samym sobie. To grzech pierworodny III RP. Doprowadził on do zastoju inwestycyjnego na wsi i w małych miejscowościach. Od kilku lat, odkąd u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość dużo się zmieniło się na lepsze, ale konieczne są dalsze działania, dalsze wyrównywanie szans – mówi senator.

Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy polskiej wsi wciąż potrzebują dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, internetowej, miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz przywrócenia połączeń transportowych. To jest wielki program rozwoju wsi, który trwa  który ma być rozwijany.

– Polska wieś i małe miasta nie mogą być wyludniane, drenowane i zapuszczane kosztem rozwoju dużych miast. TO SPRZECZNE Z POLSKĄ RACJĄ STANU. Państwo ma obowiązek gwarantować swoje usługi na takim samym poziomie – niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania. Dotyczy to dostępu do edukacji, systemu ochrony zdrowia, światłowodowego Internetu, czy infrastruktury – np. dróg, chodników i kanalizacji – przekonuje Grzegorz Bierecki.

Senator jest przekonany, że rozwój Polski nie jest możliwy bez rozwoju terenów wiejskich. Dlatego tak ważny jest plan bogacenia się rodzin mieszkających na terenach wiejskich.  To już się udaje. W ostatnich 6 latach dochody na wsi rosły szybciej niż w miastach. To jest kierunek, który rząd zapewnia kontynuować, by wyrównać standard życia na wsi i w mieście, bo dystans wciąż jest duży.

Fundusz Polski Ład ma zagwarantować, że w polskich małych miastach i na wsi będą tysiące inwestycji. Poprzednie rządy, te w których koalicjantem byli przecież „ludowcy”, dużo mówiły na temat rozwoju wsi, ale gorzej było z wykonaniem.

– Poczynając od expose premiera Donalda Tuska w listopadzie 2007 r. działania rządu PO-PSL wobec rolnictwa to ciąg niespełnionych obietnic, zaniedbań, a często nawet szkodliwych rozwiązań – przypomina Grzegorz Bierecki – Przez poprzednią koalicję sprawy rolnictwa i polskiej wsi zostały potraktowane jako margines polityki gospodarczej i społecznej rządu. Premier Donald Tusk uznał, że polskim rolnictwem nie warto się zajmować, oddając je w ręce równie nieaktywnego koalicjanta – Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bilans rządów PO-PSL w odniesieniu do rolnictwa i polskiej wsi można sprowadzić do kilku lapidarnych określeń: nieudolność, nieskuteczność, opieszałość, brak działań wyprzedzających, arogancja wobec organizacji rolniczych. Przez lata polska wieś płaciła za te zaniedbania i całe szczęście to się zmieniło dodaje wiceprzewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Nie ulega wątpliwości, że stagnacyjna i bierna polityka rządu PO-PSL wobec rolnictwa i obszarów wiejskich pogłębiła różnice w poziomie życia między miastem a wsią oraz w dochodach gospodarstw domowych. Widać to choćby patrząc na dochody. Poziom różnic dochodów w gospodarstwach rolników w relacji do ogółu gospodarstw domowych pracowniczych można było oszacować w 2007 r. na 7,5 proc. W 2009 r. wzrósł do 21,3 proc., 20,9 proc. w 2011 r., a w 2012 r. wynosił ponad 15 pkt. proc. W ten sposób ukształtowały się trwałe dysproporcje w dochodach gospodarstw wiejskich i miejskich, zagrażające rozwojowi środowisk wiejskich. Podczas prezydencji węgierskiej 17 marca 2011 r., minister Marek Sawicki poparł konkluzję prezydencji, zachowującą nierówne warunki finansowania produkcji rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r., w szczególności niekorzystny dla Polski poziom dopłat bezpośrednich w tej perspektywie. W efekcie rolnicy niemieccy czy francuscy dostali wyższe dopłaty bezpośrednie (odpowiednio 318 euro/ha i 300 euro/ha) przy porównywalnych kosztach produkcji. Pogłębiło niekorzystne warunki konkurowania polskiego rolnika.

Rząd PO-PSL okazał się całkowicie bezradny wobec kolejnych kryzysów pojawiających się na większości rynków rolnych, zwłaszcza w 2014 r., kiedy to mieliśmy do czynienia z drastycznym spadkiem cen skupu dla rolników, często do poziomu poniżej kosztów produkcji – co wielu rolników doprowadziło na krawędź bankructwa.

7 SPRAW DLA POLSKIEJ WSI

Jakie nowe rozwiązania dla rolników proponuje polski rząd?

 • Dopłaty dla małych i średnich gospodarstw powyżej średniej unijnej – gwarantowane przez Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Polscy rolnicy przez długi czas konkurowali w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Rząd zapewnia odejście od tego systemu. Małe i średnie gospodarstwa otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara. Większość polskich gospodarstw będzie korzystała z dopłat na poziomie powyżej średniej unijnej.
 •  Koniec z obowiązkiem przekazania gospodarstwa przy przechodzeniu na emeryturę. Już od 2022 r. rolnik sam zadecyduje, czy będzie chciał zakończyć pracę  w swoim gospodarstwie wraz z przejściem na emeryturę rolniczą. Przejście na emeryturę nie będzie oznaczało konieczności pozbycia się ojcowizny.
 •  Nowy system ubezpieczeń upraw w rolnictwie. Klęski żywiołowe to największe zagrożenie dla pracy rolników. Dlatego, każdy gospodarz będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw. Gospodarstwa, które posiadają ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty do składki ubezpieczeniowej.
  Dodatkowo zostanie stworzony Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty w małych i średnich gospodarstwach rolnych w Polsce.
 • Gwarantowany Ryczałt w wysokości do 15 tys. zł. na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności.  Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł. Przepisy zostaną uproszczone, dzięki czemu wystarczające będzie zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Zakończono prace parlamentarne nad ustawą. Ustawa
  o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawierająca między innymi zmianę ustawy – Prawo wodne.
 • Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście.  Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników weszła w życie 01.01.2022 r. W ten sposób rząd chce rozpowszechnić sprzedaż bezpośrednią w miastach, zwiększyć dochody gospodarstw rolnych, upowszechniać lokalne produkty oraz skarać kanały dystrybucji.
 • 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa.  Pieniądze zostaną przeznaczone na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży
  i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą – nawet kilka milionów zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie obejmie m.in. koszt wyposażenia i unowocześnienia zakładu, budowę przetwórni, zakup samochodu do sprzedaży i transportu żywności na targowisko.
 • Odbudowa produkcji trzody chlewnej w Polsce  i kompleksowy program walki z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Epidemia ASF trwa w Polsce od 7 lat. Hodowcy trzody chlewnej potrzebują wsparcia nie tylko w walce z chorobą, ale również w odbudowie stad. Kompleksowy program walki z ASF obejmie:
  – nawet 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Środki będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w latach 2021- 2026 r. oraz 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez rolników w wyniku ASF.
  – nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach dotkniętych ASF, wsparcie inwestycyjne dla rolników z zakresu bioasekuracji – refundacja części kosztów takich projektów jak np. utworzenie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, czy przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
  – ograniczenie populacji dzików w Polsce,
  – wsparcie dotacyjne dla ubojni i masarni na zakup linii produkcyjnych  i technologicznych.

To jednak nie koniec propozycji, jakie rząd przygotował dla rolników. W planach i realizacji jest m.in. WIĘKSZY ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE, UPROSZCZENIA PRAWNE DLA ROLNIKÓW , WIĘCEJ ZIEMI DLA ROLNIKÓW, NOWY KODEKS ROLNY , NOWA USTAWA O RODZINNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM, WSPIERANIE EDUKACJI I DROGI ZAWODOWEJ W ROLNICTWIE, WSPARCIE INFORMATYZACJI GOSPODARSTW i szereg innych projektów, które podniosą jakość życia na wsi. W tyym program inwestycji dla gmin popegeerowskich, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czy termomodernizacja budynków.