Wsparcie dla ukraińskich dzieci od Marszałka Województwa

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbył się dziś briefing prasowy dotyczący utworzenia Zespołu ds. wsparcia edukacyjno-kulturalnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz rektorzy czterech lubelskich uczelni.

W związku z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie Lublina i województwa lubelskiego, samorządowe instytucje kultury, szkoły i placówki oświatowe podjęły lub wkrótce podejmą różnego rodzaju działania z zakresu kultury i edukacji. Udzielają także pomocy humanitarnej.

Sytuacja w Ukrainie jest bardzo dynamiczna. Cały czas mamy do czynienia z eskalacją walk i ucieczką ludności ukraińskiej do Polski. Chcemy pomagać naszym braciom Ukraińcom. Pierwsza pomoc to pomoc humanitarna, która udzielana jest na przejściach granicznych przy wsparciu tysięcy wolontariuszy. Myślimy jednak o tym co dalej i dlatego powołaliśmy ten zespół – tłumaczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

We wtorek, 8 marca miało miejsce spotkanie z przedstawicielami lubelskich uczelni, kuratorium i instytucjami kultury, podczas którego powołano Zespół ds. wsparcia edukacyjno-kulturalnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jego celem jest planowanie działań pomocowych o charakterze kulturalno-oświatowym dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski podziękował rektorom za szybką odpowiedź i pomoc uchodźcom.

Wszystkie uczelnie państwowe przygotowały się do systemowego wsparcia dzieci i młodzieży. Wkrótce zostanie przedstawiona propozycja, jak wesprzeć także osoby dorosłe. Samorządowe instytucje kultury są już zaangażowane w pomoc uchodźcom dodał wicemarszałek Wojciechowski.

W naszych pomieszczeniach mamy prawie sto osób, które ostatnio przekroczyły granicę i zapewniamy im wszelką pomoc. Organizujemy miejsca, w których dzieci mogą się bawić. Mieliśmy również dużą akcją zbierania darów koordynowaną przez samorząd studenckipowiedział Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

KUL cały czas włącza się w akcję zbiórki darów. Praktycznie codziennie wysyłana jest stała dostawa bezpośrednio na granicę, do Lwowa i Żytomierza. Pakowane są także leki i wyposażenie medyczne. W ramach Centrum Języków Obcych oferujemy kursy języka polskiego, które są certyfikowane dla obywateli Ukrainymówiła Beata Piskorska, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 Nie jesteśmy dużą uczelnią, ale mamy wielkie serce. Już dzisiaj w ramach zbiórki darów udało się wysłać bezpośrednio do współpracujących z nami uniwersytetów busa z najpotrzebniejszymi materiałami opatrunkowymi i darami rzeczowymi. W naszej społeczności przebywa obecnie czterdzieści rodzin i my tej docelowej pomocy udzielamy, przekazując chociażby książeczki w języku ukraińskim dla dzieci – mówił Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Zaczęliśmy nasze działania w sobotę po rozpoczęciu konfliktu i zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do proboszcza, który ma siedzibę w naszym kampusie. Mieszkańcy parafii już w niedzielę zaczęli przynosić do nas potrzebne dary. Codziennie wysyłamy trzech wolontariuszy na granicę podsumował Paweł Droździel, Rektor Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

 1. Oferta kulturalna organizowana w samorządowych instytucjach kultury:
 • 13 marca br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się koncert „Lubelskie z Ukrainą”, w którym wystąpią artyści lubelskich scen;
 • uruchomione zostały świetlice dla ukraińskich matek z dziećmi ze wsparciem psychologicznym, m.in. w CSK, w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wojewódzkiej Bibliotece im. Łopacińskiego w dziale dziecięcym;
 • bezpłatne zwiedzanie i spacer w instytucjach: Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zwiedzanie obiektu CSK i oprowadzanie przez wolontariuszy polsko-ukraińskich;
 • planowana jest organizacja warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży w lubelskich teatrach, m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrze Muzycznym i Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice;
 • organizowane są warsztaty muzyczno-plastyczne w Filharmonii Lubelskiej;
 • planowane są zajęcia rękodzielnicze w Muzeum Wsi Lubelskiej;
 • planowane jest wystawienie bajek tanecznych – spektakli baletowych dla dzieci w Teatrze Muzycznym (będą to takie spektakle, które nie wymagają tłumacza, gdyż posługują się językiem uniwersalnym jak muzyka i taniec);
 • pracownicy pochodzenia ukraińskiego Teatru Muzycznego będą nagrywać bajki w języku ukraińskim, które zostaną zamieszczone na stronie Teatru i w mediach społecznościowych;
 • we współpracy z parafią greckokatolicką zostanie udostępniona wiernym cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie funkcjonująca na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
 1. Oferta kulturalna organizowana przez instytucje kultury poza ich siedzibami:
 • planowana jest organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży w świetlicach, które zgłoszą takie zapotrzebowanie, m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Klanza;
 • zajęcia edukacyjno-kulturalne organizowane przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
 • pracownicy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym mogą zorganizować również zajęcia w szkołach i innych placówkach w okolicy Kazimierza Dolnego i Janowca.
 1. Pomoc humanitarna:
 • wszystkie instytucje kultury włączają się również w organizację pomocy humanitarnej, m.in. w formie zbiórek rzeczowych, spożywczych, higienicznych, zbiórek pieniędzy przed spektaklami (Teatr Muzyczny w Lublinie we współpracy z PCK);
 • Teatr Muzyczny sporządził krótki poradnik (w języku polskim i ukraińskim) dla obywateli Ukrainy dotyczący ułatwień, z których mogą korzystać w Polsce (dostępny na stronie Teatru i Facebooku);
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego we współpracy z PGE na swoim terenie zainstalowała bezpłatne ładowarki do telefonów komórkowych.

Niektóre instytucje kultury jednocześnie zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i tłumaczy języka ukraińskiego lub rosyjskiego (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).

 1. Oferty pracy:
 • Teatr im. J. Osterwy w Lublinie nawiązał kontakt z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ewentualnego zatrudniania artystów z Ukrainy i pozyskania środków finansowych na ten cel;
 • inne instytucje kultury również zadeklarowały chęć zatrudnienia pracowników branżowych, w tym artystów, muzealników, pracowników obsługi techniczno-gospodarczej, m.in. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
 • instytucje zadeklarowały chęć zakwaterowania artystów, muzealników z Ukrainy, m.in. OPT Gardzienice, Muzeum Nadwiślańskie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 LUBELSKIE UCZELNIE WYŻSZE, SZKOŁY ORAZ LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

 Lubelskie uczelnie wyższe:

 1. wolontariusze-studenci ukraińskojęzyczni i rosyjskojęzyczni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także w powstałym Centrum Wsparcia Psychologicznego; pomoc w tym zakresie jest udzielana także on-line;
 2. wolontariusze–poloniści oferują pomoc w zakresie nauki języka polskiego na różnych poziomach w zależności od potrzeb i biegłości językowej uchodźców;
 3. stworzono możliwość nauki języka ukraińskiego, m.in. dla nauczycieli;
 4. w wybranych domach studenckich bezpłatnie kwaterowani są uchodźcy z Ukrainy, gdzie otrzymują bieżącą pomoc, także w tłumaczeniach; w niektórych domach studenckich powstają „bawialnie dla dzieci”;
 5. studenci ukraińskojęzyczni i rosyjskojęzyczni masowo włączają się w pomoc w charakterze wolontariuszy – są kierowani do punktów, w których ich pomoc jest niezbędna;
 6. KUL wyraził gotowość przekazania słowiczka angielsko-polsko-ukraińskiego (słowniczek został przygotowany na potrzeby Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, które odbywały się w Polsce i na Ukrainie);
 7. w Uniwersytecie Przyrodniczym prowadzona jest zbiórka kamy dla zwierząt, które wraz z rodzinami trafiają do Polski;
 8. rozważana jest możliwość udostępniania w weekendy obiektów sportowych należących do uczelni wyższych;
 9. wsparcie duchowe zapewniane jest przez Duszpasterstwo Akademickie: chętni mogą codziennie brać udział we Mszy Św. o godzinie 9:30 w Kościele Akademickim KUL.
 1. Szkoły policealne:
 1. wolontariusze–nauczyciele szkół udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom z Ukrainy;
 2. słuchacze z Ukrainy zostali zwolnieni z opłaty za pobyt w bursie szkolnej;
 3. szkoły zaoferowały organizację warsztatów z zakresu terapii zajęciowej, z zakresu pierwszej pomocy; warsztaty te mogą być organizowane na terenie szkół, a także w miejscach pobytu uchodźców;
 4. rozważana jest możliwość udostępniania w weekendy sal gimnastycznych w szkołach.
 1. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN):
 1. uruchomiono szkolenia on-line dla nauczycieli i rodziców dzieci z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. powołany został zespół polonistów i nauczycieli jęz. rosyjskiego w celu wsparcia on-line nauczycieli oraz rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Ponadto z inicjatywy marszałka Jarosława Stawiarskiego Departament Zarządzania EFS we współpracy z Departamentem Kultury, Edukacji i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UM w Lublinie aktualnie uruchamia projekt współfinansowany ze środków unijnych pt.: Lubelskie pomaga Ukrainie – intensywne kursy języka polskiego, w ramach którego uchodźcy będą mogli nabyć umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w sytuacjach codziennych oraz w pracy.