Rząd pomaga rolnikom, hodowcom i sadownikom

Napaść Rosji na Ukrainę, ograniczenie dostępu do rynku białoruskiego i wprowadzenie  1 stycznia br. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej spowodowały zaburzenia na rynku jabłek deserowych. Aby złagodzić skutki tej sytuacji, przygotowaliśmy projekt rozwiązań dla sadowników. Pomoc będzie polegała na dopłatach do sprzedaży jabłek deserowych sprzedawanych do przetwórstwa.

W następnym tygodniu zakłady przetwórcze będą skupowały jabłka deserowe, a różnica  w cenie – bo taka wystąpi w wysokości 30 gr, będzie zrekompensowana.
• Na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie opublikowana lista zakładów, które będą skupywały jabłka na cele przemysłowe. Na podstawie tej listy sprzedaży będą rekompensowane rolnikom, sadownikom ubytki dochodów.

UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT

Rząd reaguje szybko na wszystkie potrzeby, jakie są związane z rolnictwem, po to, żeby produkcja rolnicza była stabilna, ale też stabilna ekonomicznie jeśli chodzi
o rolników. Stąd zachęty dla  rolników do ubezpieczenia upraw rolnych z budżetu państwa. Dopłata wynosi 65 proc. składki, a więc tylko 35 proc. tej składki płaci rolnik. Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości ponad 1,5 mld zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z 8 zakładami ubezpieczeń umowy ws. stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych.

NOWA POLITYKA ROLNA

Ponadto w lutym 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Uchwała umożliwiła rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską.

Dokument stanowi podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców (głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego) i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy. Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85 proc. i 52 proc. powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 mln osób, czyli 38 proc. ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.Projekt PS WPR 22 grudnia 2021 r. formalnie został przekazany do Komisji Europejskiej  w celu jego akceptacji. Zakłada się, że w drugiej połowie 2022 r. projekt zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, a od 2023 r. rozpocznie się jego wdrażanie.

Najważniejsze rozwiązania

  • Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.
  • Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.
  • Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna.
  • Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich

DOPŁATY DO NAWOZÓW

Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem przedstawili podczas konferencji zorganizowanej 21 kwietnia w miejscowości Załęże Duże informację o zasadach naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów (więcej). Wnioski takie będzie można składać od 25 kwietnia w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

– na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:

500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,
250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;

Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

albo

wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez – w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Formularz wniosku zostanie udostępniony na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wkrótce.