Takiego obniżenia podatków jeszcze nie było. Rząd: chronimy Polaków przed Putinflacją

Sejm 12 maja 2022 r. uchwalił ustawę wprowadzającą korzystne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych już od 1 lipca 2022 r. To historyczna obniżka podatków, polegająca m. in na obniżeniu dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
w pierwszym przedziale skali podatkowej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Jak zapewnia Kancelaria Premiera, „zmiany wprowadzane w trakcie roku podatkowego będą korzystne lub neutralne dla podatnika, dajemy na to ustawową gwarancję”. Ich wejście w życie planowane jest – co do zasady – 1 lipca 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
Nowe zasady rozliczeń dla podatników na skali podatkowej:

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

– niższa stawka podatku do 120 tys. zł to obniżenie podatku o 29,4 proc. (czyli prawie o 1/3), – dla podatników na skali: emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców – w sumie zmiana dotyczy 25 mln osób.
Jednocześnie rząd zapowiedział tzw. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, co ma dotyczyć ok 3,1 mln podatników, a podatnicy dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Rząd zapewnia, ze każdy przypadek zostanie wychwycony – nawet jeśli będzie dotyczył 1 na 1000 podatników.

Bez zmian pozostają jednak: próg dochodowy – 120 tys. zł oraz kwota wolna – 30 tys. zł.

Prawo do wyłączenia składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

• Przedsiębiorcy na skali będą płacić 12 proc. PIT (zamiast 17 proc.) do 120 tys. zł.

• Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej otrzymają preferencję  w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Roczny limit:
– dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu);
– dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
– dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

• Zmiana ta będzie dotyczyć ok 1,4 mln podatników.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

• ZMIANA: Wspólne rozliczanie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają 1,5x z kwoty wolnej 30 tys. zł, czyli 45 tys. zł.

• Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej (czyli 60 tys. zł).
Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

• Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców.

• Kwota dopuszczalnych zarobków dziecka, branych pod uwagę przy wspólnym rozliczeniu z rodzicem, uldze na dziecko oraz PIT-0 dla rodzin 4+, wzrośnie z 3 089 zł do 12- krotności renty socjalnej w ujęciu rocznym – w 2022 r. będzie to 16 061,28 zł.

• Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców.
– Renty rodzinne będą rozliczane odrębnie – jako dochody dziecka, a nie rodziców.
– Dzięki temu dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.

• Preferencje podatkowe dla otrzymujących zasiłki macierzyńskie.

– Ulgi podatkowe (takie jak: ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.
–  Tzn. że nie będą opodatkowane, jeśli ich wysokość wraz z pozostałymi przychodami objętymi ulgami nie przekroczy kwoty 85 528 zł rocznie

Wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i PIT do 2025 r.

1 proc. dla sektora Organizacji Pożytku Publicznego
• Zostanie wprowadzony specjalny mechanizm wyrównawczy gwarantujący, że wpływy dla sektora Organizacji Pożytku Publicznego pozostaną co najmniej na dotychczasowym poziomie.

• Jeśli łączna kwota środków przekazanych w ramach 1 proc. podatku PIT w danym roku dla OPP, będzie kwotowo niższa niż łączna kwota środków przekazana z tego tytułu w 2022 r., nastąpi wyrównanie tej różnicy.

Uchylenie przepisy dot. tzw. abolicji podatkowej

Chodzi o rozwiązanie pozwalające legalizować niezgłoszone wcześniej do opodatkowania dochody poprzez ich zgłoszenie i zapłatę 8 proc. ryczałtu.

Wybór skali za 2022 r. dla przedsiębiorców

• Przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali:
– na podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy,
– na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

• Rozwiązanie wprowadzone na wniosek biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

Ujednolicenie terminów rozliczenia w PIT

• Ujednolicimy terminy rozliczenia dla wszystkich formularzy zeznań rocznych PIT do 30 kwietnia.

Możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach pomiędzy maksymalnie 3 płatników od 1 stycznia 2023 r.

• Przy zbiegu umów (tytułów) podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT.

• Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

• Na wniosek księgowych przesunęliśmy termin na 1 stycznia 2023 r.

Brak składki zdrowotnej do 6000 zł dla osób powołanych do realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Ulga na zabytki pozostaje tylko w przypadku remontu

• Ulga na zabytki będzie dotyczyć tylko wydatków na remont.

• Pozostawianie tej preferencji to uwzględnienie postulatów społecznych.

• Wprowadzamy nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora.

Uwzględnienie wniosków księgowych i biur rachunkowych

• Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą zebrane w jednym wzorze.

• Będzie jednolity fakultatywny wzór formularza PIT-2.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.

• Do nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

ZYSKUJĄ MNIEJ ZAMOŻNI

• Porównując do 2021 r. łączne obciążenie podatkowo-składkowe, jest wyraźnie niższe dla osób o dochodach poniżej dwukrotności średniej krajowej.

• System jest bardziej progresywny.

STABILNY BUDŻET I DOCHODY SAMORZĄDÓW

• Sytuacja budżetowa jest stabilna.

• Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonym rozwiązaniom uszczelniającym system podatkowy (PIT, CIT, VAT) obserwujemy stały wzrost wpływów podatkowych.

• Od 2015 r. do 2020 r. wpływ z VAT wzrosły o ponad 60 mld zł. Rosną też wpływy z podatku CIT (o niecałe 20 mld zł) i PIT (o ok. 40 mld zł).

• Trzy największe agencje ratingowe – Fitch, S&P i Moody’s utrzymały oceny ratingowe Polski (Fitch – na poziomie A- z perspektywą stabilną, S&P – na poziomie A-/A-2 z perspektywą stabilną, Moody’s – na poziomie A2/P1 z perspektywą stabilną).

• Zgodnie z notyfikacją fiskalną, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 r. wyniósł 1,8 proc. PKB , natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 53,8 proc. PKB.

FINANSE SAMORZĄDÓW

• Wyniki budżetowe osiągnięte przez samorządy w 2021 r. potwierdzają ich dobrą sytuację finansową.

• 2021 r. samorządy zamknęły nadwyżką budżetową 17,4 mld zł – mimo planowanego na początku roku deficytu ponad 30 mld zł. Nadwyżka bieżąca wyniosła rekordowe 36,6 mld zł. To historycznie najlepsze wyniki budżetów samorządowych.

• Po zakończeniu roku budżetowego 2021 samorządom zostało 50,1 mld zł do wykorzystania na realizację zadań w 2022 roku i w kolejnych latach.

• Dobrymi wynikami budżetowymi mogą się pochwalić wszystkie grupy jednostek samorządowych, między innymi największe miasta takie jak Warszawa, która zanotowała prawie 2,3 mld zł nadwyżki operacyjnej, Wrocław – 645 mln zł nadwyżki, Łódź – 536 mln zł nadwyżki, czy Gdańsk – ponad 490 mln zł nadwyżki.

• Samorządy otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej i uzupełnieniu subwencji ogólnej.

• Rząd zapewnia, że jest w stałym kontakcie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło: KPRM