Wsparcie dla wszystkich odbiorców ciepła

Agresja Rosji na Ukrainę i pandemia COVID-19 doprowadziły do wzrostu cen nośników energii i globalnej inflacji. Rząd nie przechodzi jednak obojętnie wobec tego problemu. Nie chowa głowy w piasek. Nie szuka magicznych guzików. Nie mówi, że nic się nie da zrobić. Zna sytuację Polaków i polskich rodzin. Cały czas z nimi rozmawia i na bieżąco reaguje. Dlatego podejmuje szereg działań, by w dobie globalnego kryzysu wspierać Polaków. Dzięki rządowym inicjatywom pomóc płynie szczególnie do tych najbardziej potrzebujących.

Już miliony polskich rodzin skorzystało z dodatku osłonowego. Przedłużono Rządową Tarczę Antyinflacyjną, a wakacje kredytowe stały się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wyniesie 3 tys. zł oraz ustawę wzmacniającą bezpieczeństwo gazowe państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do końca 2027 r. ochrony taryfowej odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.

W przeciwieństwie do opozycji obecny rząd odstąpił od zasady nic nierobienia, nieingerowania i niepomagania. Dzięki rządowym działaniom Polska jest przygotowana na niedobory paliw i źródeł ciepła. Chce również w tym trudnym czasie wesprzeć polskie rodziny.

– Po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponujemy kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie programu „ciepło z rekompensatą” – mówi w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki –  Z kolei Polacy ogrzewający swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. W ramach tego rozwiązania stworzyliśmy program ograniczenia wzrostu cen ciepła systemowego dla gospodarstw domowych oraz szerokiego katalogu instytucji użyteczności publicznej nieprzyłączonych do sieci gazowej ani ciepła systemowego. Podmioty wrażliwe zostaną objęte wsparciem również wtedy gdy ogrzewają się węglem. ŁĄCZNIE WSPARCIE OBEJMIE 6,5 MLN GOSPODARSTW DOMOWYCH W WYSOKOŚCI 10 MLD ZŁ – przekonuje senator.

Wsparcie dla polskich gospodarstw domowych

Kto będzie mógł otrzymać dodatek?
• Gospodarstwa domowe wykorzystujące takie źródła ciepła jak:
– pelet lub inny rodzaj biomasy (dodatek w wysokości 3 tys zł),
– drewno kawałkowe (dodatek w wysokości 1 tys zł),
– skroplony gaz LPG (dodatek w wysokości 500 zł),
– olej opałowy (dodatek w wysokości 2 tys zł).
• Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.
• Dodatek będzie wypłacany zgodnie z zasadą jeden dodatek na jeden adres zamieszkania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek?

• Warunkiem otrzymania dodatku będzie zgłoszenie lub wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –
w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłaszanych po raz pierwszy.
• Wniosek o dodatek składany będzie do gminy miejsca zamieszkania. Będzie to można zrobić do 30 listopada 2022 r. Dodatek zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
• Wypłata dodatku nastąpi w ciągu miesiąca na numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podmiotu wrażliwego.
• Brak progów dochodowych.

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH, KTÓRE NIE SĄ PRZYŁĄCZONE DO SIECI GAZOWEJ I SIECI CIEPŁOWNICZEJ

• Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego. Pod warunkiem, że są one wykorzystywane na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

• Dodatek dla podmiotów wrażliwych obejmie ok. 23 tys. budynków i przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła. Dotyczy on podmiotów, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Będzie pokrywał 40 proc. wzrostu rocznych kosztów ogrzewania . Na ten cel zostanie przeznaczone 1,2 mld zł.

• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży. Warunkiem otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., bierze się pod uwagę deklarację złożona przed dniem wejścia w życie ustawy.

• Wniosek o dodatek składany będzie do gminy właściwej ze względu na adres siedziby podmiotu. Będzie to można zrobić do 30 listopada 2022 r. Dodatek zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

• Wypłata dodatku nastąpi w ciągu miesiąca na numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podmiotu wrażliwego.

CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ – WSPARCIE DLA ODBIORCÓW CIEPŁA SYSTEMOWEGO

• To wsparcie dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej od wytwórców podlegających obowiązkowi zatwierdzania taryf na ciepło przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jak i zwolnionych z tego obowiązku.

• Ustalimy pułap ceny ciepła uprawniający do otrzymania rekompensaty na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego i 103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla i pozostałych paliw.

• Ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków za ciepło. Gospodarstwa domowe zapłacą średnio rocznie o ok. 1012 zł mniej w przypadku, gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco ograniczone zostają podwyżki czynszu, w zakresie opłaty za ciepło.

• Na odbiorców ciepła i przedsiębiorstwa dystrybucyjne prowadzące sprzedaż ciepła nałożony zostanie obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń. Oświadczenia będą miały na celu potwierdzenie, że wolumen ciepła objęty rekompensatą i limitem ceny jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

• Na rządowym programie skorzystają m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej.