Ważny Konwent w Janowie Podlaskim. Przewodniczący sejmików omawiali sprawy regionów

W środę 21 września br. w centrum konferencyjno-wypoczynkowym Zamek Janów Podlaski odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w ramach przewodnictwa nad powyższym gremium sprawowanego przez Województwo Lubelskie w drugim półroczu 2022 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sejmików województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – przewodniczący sejmików wraz z przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzym Szwajem oraz dyrektorzy kancelarii i biur sejmików, Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski wraz z Radnymi Województwa, przedstawiciele spółek skarbu państwa  – POLREGIO S.A., PGE Dystrybucja S.A.,  Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Cieszę się, że w tym półroczu to właśnie Lubelszczyzna jest miejscem najważniejszych dyskusji, rozmów oraz wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów.” – zauważył Przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj inaugurując obrady.

Podkreślił, że „wybór miejsca obrad nie jest przypadkowy. Zapraszając Państwa tu na malownicze Podlasie Południowe, do krainy nieskażonej przemysłem natury oraz unikatowej kultury, która uchodzi za jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo regionów Polski chcę pokazać jak ważna jest dziś dbałość o środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie zasobami.”

„Jestem przekonany, że wypracowane tu wspólnie rozwiązania przełożą się na realną poprawę jakości życia mieszkańców reprezentowanych przez nas województw, ale także dadzą impuls do dalszego, dynamicznego ich rozwoju” dodał kończąc powitanie.

Posiedzenie Konwentu podzielono na dwa moduły tematyczne.

Pierwszy panel spotkania poświęcony został w szczególności o wyzwaniom, z którymi mierzą się samorządy w związku z realizacją przyjętego przez Radę Ministrów w lipcu 2009 roku rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Delegaci zaniepokojeni stanem jego realizacji jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie zagrożenia pełnej realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Czytamy w nim m.in., iż:

„Pomimo dotychczasowego zaangażowania w realizację „Programu…” jednostek samorządowych wszystkich szczebli, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego wojewódzkich odpowiedników oraz samych mieszkańców, osiągnięcie zaplanowanych
w „Programie…” efektów stoi pod znakiem zapytania. Przyczyny takiego stanu rzeczy mają charakter zarówno formalno-prawny, jak i finansowy.

Po pierwsze, wykonanie „Programu…” utrudnia znaczne rozproszenie obowiązków, zadań
i kompetencji przypisywanych różnym podmiotom w różnych aktach prawnych.

Po drugie, zapisy dokumentu, z racji jego charakteru, nie mają mocy obowiązującej w stosunku do podmiotów go realizujących, co poważnie ogranicza ich zainteresowanie partycypacją
w „Programie…”.

Po trzecie, ilość środków finansowych z różnych źródeł, w tym i unijnych, będących w dyspozycji podmiotów realizujących „Program…”, jest stanowczo niewystarczająca. Szczególnie dotyczy to środków z przeznaczeniem na wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach, których nie stać na wymianę pokrycia dachowego.

Mając powyższe na uwadze, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej postuluje znaczące przyspieszenie prac legislacyjnych nad ustawą o azbeście, która w sposób jednoznaczny określi kompetencje poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie usuwania azbestu oraz określi sposób i źródła finansowania celów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.”

Stanowisko zostanie przekazane pani Elżbiecie Witek, Marszałek Sejmu RP, panu Mateuszowi Morawieckiego, Prezesowi Rady Ministrów oraz Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Województw RP.

W części poświęconej problemowi oczyszczania kraju z azbestu udział wzięli:

  • Izabela Drelich-Sikorska z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z prezentacją pt. „Stan realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
  • Janusz Bodziacki, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – „Województwo Lubelskie w realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Swoją prezentację pt. „Finansowanie kolei regionalnej jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego w regionach” przedstawił także Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO S.A. Podkreślił w niej, że kolej regionalna, w tym także POLREGIO jako największy przewoźnik spełnia de facto rolę III filaru usług publicznych obok służby zdrowia i edukacji. Z racji swojej misji, do której została powołana, kolej regionalna bezpośrednio wpływa na gospodarczy i społeczny poziom rozwoju regionów oraz eliminuje wykluczenie komunikacyjne na ich terenach, dlatego też tak ważne jest dalsze jej rozwijanie.

Drugi panel spotkania poświęcono sprawozdaniu Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i z wykonania budżetu za 2021 rok, przedstawionemu przez Jakuba Mielczarka, Dyrektora Biura Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy przyjęli także ostateczną wersję regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorską prezentację na temat sugerowanych kierunków zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok.

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w centrum konferencyjno-wypoczynkowym Zamek Janów Podlaski zakończyło się symbolicznym przekazaniem przez przewodniczącego Jerzego Szwaja prezydencji w Konwencie na pierwsze półrocze 2023 roku Województwu Wielkopolskiemu. Życząc powodzenia następcom, Jerzy Szwaj wręczył Małgorzacie Waszak – Klepce, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, prezent w postaci obrazu przedstawiającego Konia Arabskiego ze stadniny w Janowie Podlaskim.

Podstawowe informacje o Konwencie

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Po raz pierwszy gremium to obradowało w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie.

Działa na postawie Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, przyjętego Uchwałą nr 9/09/21 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej
i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym dokumentem głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych ZWRP oraz prezentowanie ich na forum Związku i poszczególnych sejmików, podejmowanie inicjatyw na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów, opracowywanie
i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.

Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.

Konwent Przewodniczących tworzą przewodniczący sejmików wszystkich województw. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, która trwa pół roku. W ramach Konwentu przewodniczący spotykają się na posiedzeniach, odbywających się rotacyjnie w każdym z kolejnych województw. Każdy region sprawuje w Konwencie półroczną prezydencję.

W posiedzeniach Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur/Kancelarii Sejmików.

Województwo Lubelskie sprawuje prezydencję w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w drugim półroczu 2022 roku. Następnie, przewodnictwo
w Konwencie przejmie Województwo Wielkopolskie.

Skład Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Jaroch

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Piniewska

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Wacław Maciuszonek

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwona Koperska

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Jan Tadeusz Duda

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Ludwik Rakowski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Rafał Bartek

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogusław Dębski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego – Jan Kleinszmidt

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Jan Kawulok

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Pruś

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Bernadeta Hordejuk

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Małgorzata Waszak – Klepka

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Maria Ilnicka-Mądry

 

Źródło: lubelskie.pl
Fot. lubelskie.pl