Miejski Ośrodek Kultury  w Terespolu będzie miał nowy sprzęt! Powstanie profesjonalna sala multimedialna

Miejski Ośrodek Kultury  w Terespolu znalazł się w gronie 200 ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymały grant w II edycji konkursu dotacyjnego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Wartość dotacji to 163 tys. zł. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury  to ogólnopolski program finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Priorytetowej – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie stałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem grantu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych świadczonych w społeczności lokalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu poprzez stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej w nowo wybudowanej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 88 oraz podniesienie kompetencji pracowników jednostki.

Zmiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w efekcie pandemii COVID- 19 oraz kryzysu migracyjnego wpłynęły bardzo na funkcjonowanie MOK. Zaistniał konieczność przeformułowania dotychczas świadczonych usług kulturalnych i znalezienia nowych form dotarcia do odbiorców. W ramach grantu przewidziano działania, których celem jest zniesienie istniejących barier oraz zabezpieczenie na przyszłość przed kolejnymi negatywnymi uwarunkowaniami działalności kulturalnej.

Grant przewiduje realizację dwóch komponentów: 1) szkoleniowy- wpływający na podniesienie kompetencji i umiejętności kadry MOK niezbędnych do rozwijania statutowych działań w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych w formie on-lin i cyfrowej (udział w szkoleniach realizowanych przez Operatora, bloki tematyczne: projektowanie oferty programowej on-line oraz narzędzia internetowe, wsparcie tutora cyfrowego, udział w zaplanowanych przez Grantobiorcę dodatkowych szkleniach) oraz 2) wyposażenie MOK- stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej pozwalającej na prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy (transmisja on-line, streamingi on-line, prowadzenie warsztatów, nagrywanie podcastów).