Rząd walczy z przemocą domową. Nowa ustawa coraz bliżej

To już końcówka prac nad ustawą o przemocy domowej. Wkrótce osoby, których dotyka taka przemoc dostaną nowe narzędzia, dzięki którym będą mogły bronić bezpieczeństwa swojego oraz bliskich.

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej i przywrócenie prawidłowych relacji w środowisku domowym.
o Zachodzi potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zniwelowania skali tego zjawiska.

Co się zmieni:

Na sam początek zostanie rozszerzone samo pojęcia, a co za tym idzie nastąpi zmiana dotychczasowej nazwy ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, na „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, by nie stygmatyzować rodziny i nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy. Obok przemocy fizycznej, psychicznej i wykorzystywania seksualnego, wprowadzane zostają dwie kolejne formy przemocy domowej, którym należy przeciwdziałać tj. przemoc ekonomiczna i cyberprzemoc.

Następuje rozszerzenie kręgu osób, na które będą oddziaływać przepisy zmienionej ustawy, zwłaszcza o byłego małżonka, byłego partnera lub innego członka rodziny, niezależnie od faktu zamieszkiwania z osobą stosującą przemoc domową.

Kolejnym elementem jest uregulowanie kwestii dotyczących dzieci będących świadkami przemocy domowej, które będą traktowane jako osoby doznające przemocy domowej.  Zwiększone zostanie bezpieczeństwo i ochrona osób zagrożonych i doznających przemocy domowej, w szczególności poprzez bardziej indywidualne i podmiotowe podejście do procesu wsparcia i pomagania. W tym zakresie projektuje się utworzenie w gminach grup diagnostyczno-pomocowych, składających się z pracownika socjalnego i policjanta, którzy będą pracować odpowiednio z osobą doznająca przemocy domowej i z osobą tę przemoc stosującą. W obecnych przepisach skład grup roboczych to min. pięciu specjalistów, co nie pozwala na zachowanie podmiotowości i atmosfery zaufania.

Zapowiadana jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy zarówno na szczeblu centralnym oraz na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego m.in. poprzez:
o zwiększenie reprezentacji różnych środowisk w składzie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (ciało opiniodawczo – doradcze Ministra),
o wyraźne rozdzielenie zadań zespołów interdyscyplinarnych działających w samorządach gminnych od zadań grup diagnostyczno-pomocowych. Zostanie dokonane wprowadzenie do przepisów ustawy programów psychologiczno-terapeutycznych, dzięki którym, obok uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, osoba stosująca przemoc może powrócić do prawidłowych relacji w środowisku domowym.

W projektowanych zmianach, w tym w ustawie o broni i amunicji, proponuje się regulacje, dzięki którym osoba stosująca przemoc, która posiada broń palną, zostanie jej pozbawiona w przypadku wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

Wobec osoby stosującej przemoc domową, która uporczywie uchyla się od uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych, wprowadza się regulacje zarówno do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jak i Kodeksu wykroczeń, które nałożą na sprawcę przemocy domowej sankcje w postaci: kary ograniczenia wolności bądź grzywny.