SKEF zaprasza na bezpłatne szkolenia z edukacji finansowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) organizacja pożytku publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja”. Projekt realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pierwsza edycja projektu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracowników sektora pomocy społecznej i pozytywnym odbiorem warsztatów edukacyjnych. Stowarzyszenie swoje działania realizuje przy pomocy sieci lokalnych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego świadczących nieodpłatne usługi doradcze dla osób z problemami finansowymi. Oprócz doradztwa SKEF realizuje projekty edukacji finansowej adresowane do różnych grup społecznych. W ramach projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja” zamierzamy prowadzić bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystenci rodziny, pracownicy socjalni, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 100 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 01.12.2022 do 30.06.2023. Natomiast cele szczegółowe to:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego
 • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie windykacji i egzekucji należności
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (on-line). Zostanie utworzonych 5 grup szkoleniowych po 20 osób (łącznie 100 osób). Dla każdej grupy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze 18 godz. (60 min.). Zajęcia będą prowadzić trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego. Zajęcia zamierzamy rozpocząć w lutym 2023 r. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma publikację w wersji drukowanej oraz elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń. Uczestnicy projektu otrzymają również certyfikaty ukończenia 4 modułów szkoleń.

Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.

Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Podstawowymi kryteriami zakwalifikowania do udziału w projekcie są:

 • zatrudnienie w instytucjach/organizacjach związanych z pomocą społeczną,
 • bezpośrednia obsługa klientów z w/w instytucji,
 • uzasadnienie chęci udziału w szkoleniach

MODUŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ

Moduł 1.  Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu (4,5 godz.)

 • Znaczenie edukacji finansowej w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi

nadmiernym zadłużeniem

 • Zarządzanie finansami osobistymi w gospodarstwie domowym
 • Planowanie finansowe długo i krótkoterminowe (metoda SMART)
 • Budżet domowy: podstawowe pojęcia, potrzeba a zachcianka, tworzenie i metody

zarządzania budżetem

 • Kontrola wydatków/zakupy
 • Podejmowanie decyzji w kontekście sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
 • Oszczędzanie
 • Studium przypadku

Moduł 2. Produkty i usługi finansowe (4,5 godz.)

 • Omówienie produktów i usług finansowych
 • Świadome i bezpieczne korzystanie z produktów i usług finansowych
 • Cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do finansów osobistych
 • Nadmierne zadłużenie

Moduł 3. Abc windykacji i egzekucji należności (4,5 godz.)

 • Konsekwencje nadmiernego zadłużenia
 • Postępowanie przedsądowe i sądowe
 • Formy zabezpieczenia wierzytelności
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Terminy przedawnienia roszczeń

Moduł 4. Upadłość konsumencka (4,5 godz.)

 • Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej
 • Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ze strony SKEF osobą do kontaktu jest Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58/624-98-76; 695-981-034 (kontakt tel. możliwy w godzinach 7.30-15.30), e-mail: [email protected]

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie e-mailem (scan lub zdjęcie) na adres: [email protected]  w terminie do dnia 5 lutego 2023 r. Proszę pamiętać że liczba osób jest ograniczona (100 osób). Zakwalifikowane osoby do udziału w projekcie będą powiadomione mailowo bądź telefonicznie.