Rząd pamięta o naszych gospodyniach! Duże pieniądze na działalność pań z naszego regionu

Prawie cztery miliony złotych otrzymały z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w latach 2018-2022 Koła Gospodyń Wiejskich z naszego regionu. Co ważne, z roku na rok kwota wsparcia dla naszych prężnie działających gospodyń zasadniczo rośnie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie specjalna ustawa, którą wprowadził w 2018 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 29 listopada 2018 roku, i jak informował nas wówczas senator Grzegorz Bierecki, który głosował za jej przyjęciem, umożliwia KGW m.in.: uzyskanie osobowości prawnej, możliwość otrzymania pomocy finansowej raz w roku kalendarzowym, zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT, możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK), możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji, brak konieczności posiadania kasy fiskalnej oraz zapewnia opiekę Pełnomocnika ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– To bardzo ważna i potrzebna ustawa, która pozwoli tym bardzo aktywnym i przedsiębiorczym kobietom jeszcze efektywniej pracować na rzecz promocji kultury i dziedzictwa naszych małych ojczyzn – mówił wówczas senator Grzegorz Bierecki, a dzisiaj dodaje: – Efekty działań pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, doskonale widać w naszym regionie, gdzie w każdym z trzech powiatów: bialskim, parczewskim i radzyńskim podejmują liczne akcje. Wszyscy pamiętamy m.in. to, w jaki sposób gospodynie zatroszczyły się o obrońców naszej wschodniej granicy przygotowując ciepłe posiłki dla żołnierzy i funkcjonariuszy stacjonujących w Kodniu. Panie aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach, festiwalach i dożynkach. Przypomnę tylko, że Społeczność lokalna gminy Sosnówka uwiła wieniec dożynkowy, który reprezentował Województwo Lubelskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich w Pałacu Belwederskim w Warszawie. Przygotowany wieniec wykonany został metodą tradycyjną wity sznurkiem jutowym z użyciem podstawowych zbóż: owsa, jęczmienia, żyta i pszenicy. Zdobiły go polne kwiaty oraz owoce i warzywa – plony polskiej Ziemi – zaznaczył senator Grzegorz Bierecki.

W ubiegłym roku nasze gospodynie uzyskały łącznie prawie cztery miliony złotych z ARiMR.

  • 2 108 000 – powiat bialski
  • 917 000 – powiat parczewski
  • 754 000 – powiat radzyński

To spora kwota, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że całość środków na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 70 milionów złotych, a w całej Polsce jest zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół

Na co można przeznaczyć środki

– Ostatnie lata pokazały, że nowa ustawa o działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła nie tylko na powstanie nowych kół, ale także na wzmocnienie kół, które niejednokrotnie działają od kilkudziesięciu, nawet ponad 100 lat – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wiceminister przedstawiła również skalę wsparcia kół ze środków publicznych.

Podkreśliła przy tym, że pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w  roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 roku.

Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) Kołom Gospodyń Wiejskich wypłacono ok 134 mln zł.

Zasady przyjmowania wniosków

– Wnioski przyjmowane są w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.