Autostrada rośnie na naszych oczach. Coraz bliżej do powstania A2

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 18-kilometrowy fragment autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Umożliwia ona rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. W toku jest postępowanie ZRID dla ostatniego, czwartego, odcinka autostrady pomiędzy Łukowiskiem i Sworami.

Co jest do wykonania

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. W ramach zadania wybuduje ok.18 km dwujezdniowej, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu, autostrady A2. Na przecięciu z obecną DK19 a przyszłą drogą ekspresową S19 wybudowany zostanie węzeł Łukowisko. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości prawie 530 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy to II połowa 2024 r. Może on ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki. O szczegółach tych procedur można przeczytać tutaj.

A2 na wschód od Stolicy

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji, w trybie Projektuj i buduj, jest 101 kilometrów trasy do węzła Biała Podlaska. Dalsza część do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie Buduj. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

To ogromny impuls do rozwoju naszego regionu i całej Polski. Szansa na zwiększenie polskiej wymiany handlowej, a także kolejne miejsca prace dla mieszkańców Południowego Podlasia. Jest też w tym pewna symbolika – pokazanie, że Polacy ze wschodniej części kraju powinni być traktowani na równi z tymi Zachodu. Jak było za poprzednich rządów, dobrze wiemy. Cieszę się, że udało nam się przywrócić tę równość – mówi w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

Mińsk Mazowiecki – Siedlce (ok. 37,5 km)

Na trzech zadaniach trwają roboty budowlane.
Kałuszyn – Groszki: Budowane są nasypy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W zakresie budowy obiektów inżynierskich betonowane są ustroje nośne, kapy chodnikowe, trwa montaż drenażu czy wykonywanie izolacji. Budowana jest kanalizacja deszczowa, odwodnienie. Montowane są słupy ekranów akustycznych. Zaawansowanie robót ponad 36 proc.

Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów): Budowane są nasypy. Wzmacniane jest podłoże pod nasypy i wykopy. W zakresie budowy obiektów wykonywane są wykopy pod posadowienie, zbrojone i betonowane fundamenty i podpory. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, przebudowywane są wodociągi. Zaawansowanie robót ok. 11 proc.

Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda): budowane są nasypy, wykopy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni, układane są pierwsze warstwy bitumiczne ciągu głównego. W zakresie budowy obiektów betonowane są ściany oporowe, wykonywana konstrukcja stalowa, zbrojenie. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, linii kablowych. Zaawansowanie robót ok. 55 proc.

Dla pierwszego i trzeciego zadania umowy zostały podpisane wiosną 2020 r. a termin zakończenia został zaplanowany jesienią 2023 r. Kontrakt dla zadania środkowego odcinka podpisaliśmy na początku 2021 r. z terminem zakończenia w wakacje 2024 r.

Obecnie terminy umowne nie uległy zmianie, czyli nie zostały podpisane aneksy. W procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy.

Siedlce – Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej.
Od września 2022 r., kiedy uzyskaliśmy decyzję ZRID dla odcinka Swory – Biała Podlaska wykonywane są roboty ziemne (nasypy, wykopy), realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich. Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi. Zaawansowanie robót przekroczyło 42 proc.

Na odcinku od węzła Siedlce Południe do rejonu Malinowca prace rozpoczęły się w drugiej połowie maja, co umożliwiło uzyskanie decyzji ZRID. Wykonawca wytyczył plac budowy i pod nadzorem przyrodniczym prowadzi wycinkę drzew.

Dla odcinka od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory, trwa postępowanie administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Szacujemy, że na przełomie II i III kwartału 2023 r. otrzymamy decyzję ZRID. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu 2022 r. do Wojewody Lubelskiego złożyliśmy wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Źródło: GDDKiA