Dobry klimat w miastach Polski Wschodniej. Rusza nabór projektów do dofinansowania w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu

31 lipca rusza nabór projektów do dofinansowania w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu. Inwestycje pomogą w odbetonowaniu miast i ich zazielenieniu. Będą też sprzyjać ochronie bioróżnorodności.

– Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej. Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 roku przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych – tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych, co z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. Takie rozwiązania – bazujące na naturze – chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach – dodaje wiceminister.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Dofinansowanie otrzymają:

spójne i zintegrowane przedsięwzięcia, kompleksowo oddziaływujące na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych (takich jak np. podtopienia, susza),
działania ukierunkowane na zatrzymanie wody w miejscu opadu lub w lokalnej zlewni, z wykorzystaniem rozwiązań bazujących na naturze, które jednocześnie zapewnią przestrzeń otwartą i dostępną dla mieszkańców,
odpowiednie planowanie i zarządzanie obiegiem wody i zielenią w mieście.

Realizowane będą takie inwestycje jak np. budowa parków, ogrodów deszczowych i łąk kwietnych, tworzenie połączeń między terenami zielonymi w mieście, pasaży roślinnych, zielonych miejskich korytarzy, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie już istniejących kanałów, czy rzek miejskich.
Adaptacja do zmian klimatu dla miast średnich i uzdrowisk

Nabór ma charakter konkurencyjny i skierowany jest do miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych (20-100 tys. mieszkańców). Beneficjentami mogą być także samorządy, na terenie których położone są miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Budżet konkursu wyniesie 550 mln złotych. Konkurs przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca w programie FEPW. Wnioski można składać od 31 lipca do 31 października 2023 roku.

Dokumentacja konkursowa: https://www.gov.pl/web/klimat/dzialanie-22

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/faq4

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.