Programy profrekwencyjne – dodatkowe środki dla gmin

Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe na rozwój kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, orkiestr dętych, lokalnych klubów sportowych i zadania wybrane przez mieszkańców. Szczegóły akcji profrekwencyjnych przedstawił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas briefingu prasowego. Przekazał także informacje dotyczące zmian w kodeksie wyborczym.

Środki finansowe dla gmin

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, w wyborach, które odbędą się w niedzielę, 15 października, otrzymają 1 mln zł na budżet obywatelski. Środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców – o tym, co powstanie dzięki dodatkowym środkom, zdecydują mieszkańcy danej gminy.

Na dodatkowe środki mogą liczyć także gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60 proc. Pieniądze wzmocnią grupy działające lokalnie. Dana gmina otrzyma wtedy 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych i 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Ogłoszone zostały 3 konkursy. Pierwszy konkurs – który był ogłoszony już wcześniej „Bitwa o remizy”. Ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej.

Gmina na terenie danego powiatu, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma 1 mln zł na budżet obywatelski. Mieszkańcy zdecydują na co przeznaczą te pieniądze, nie ma tu ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji.

Kolejny konkurs dotyczy także gmin do 20 tys. mieszkańców. Wszystkie gminy, które będą miały frekwencję powyżej 60 proc. otrzymają dwie nagrody po 250 tys. zł. Jedna jest przeznaczona dla działań kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, natomiast druga dla lokalnego klubu sportowego – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Zmiany w kodeksie wyborczym

Są dwie grupy najistotniejszych zmian w kodeksie wyborczym. Pierwsza to kwestia dowozu, druga – zwiększenia liczby obwodów do głosowania. W wyniku działań komisarzy wyborczych, we współpracy z jst, zwiększona została liczba lokali wyborczych w naszym województwie – o 261 tego typu rozstrzygnięć. Warto zwrócić uwagę, że to było możliwe dzięki temu, że zmniejszono dolny limit, gdzie można utworzyć obwodową komisję. Ustalono ten minimalny próg na poziomie 200 wyborców. Jeżeli znajduje się na danym terenie, to już można stworzyć obwodową komisję wyborczą.

Jeśli chodzi o kwestię dowozu, ona regulowana jest art. 37e i 37f Ustawy Kodeks wyborczy. Dotyczy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych i osób, które ukończyły 60 lat. W gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, w których nie ma transportu zbiorowego, jest obowiązek zorganizowania tego transportu. W przypadku naszego województwa dotyczy to stu kilkudziesięciu gmin. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone jst. Gminy otrzymają plany finansowe i będą miały pokryte koszty tego dowozu – dodał wojewoda Lech Sprawka.