Dziś ostatnia szansa, by ubiegać się o 200 tys. premii na rozpoczęcie gospodarowania

Dobiega końca tegoroczny nabór wniosków, w którym młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej premii na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa. Pomoc pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zainteresowanie tym wsparciem jest duże – dotychczas wnioski złożyło ponad 3 tys. młodych rolników.

Wnioski są przyjmowane już tylko do 27 października 2023 r. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z bieżących statystyk wynika, że o blisko 610 mln zł premii z PS WPR 2023-2027 stara się już ponad 3 tys. młodych rolników – zdecydowanie najwięcej z województwa mazowieckiego.

Wsparcie przysługuje osobom w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), które albo rozpoczynają działalność rolniczą, albo prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Kolejny wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich. Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Co istotne, pomocy nie można wykorzystać na prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowli m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Dofinansowaniu nie podlegają również zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także inwestycje budowlane na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.